Takaisin MTK-Kaakkois-Suomi ja metsänhoitoyhdistykset vaativat hallitukselta kannattavuutta parantavia ilmastotoimia ja sisäistä ryhtiliikettä elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseen

Ajankohtaista

MTK-Kaakkois-Suomi ja metsänhoitoyhdistykset vaativat hallitukselta kannattavuutta parantavia ilmastotoimia ja sisäistä ryhtiliikettä elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseen

03.09.2021

TIEDOTE 3.9.2021

Maa- ja metsätalous ovat ainoat sektorit, jotka kykenevät sitomaan hiilidioksidia. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka vaatii koko maan tasolla reilun 330 miljoonan euron vuotuisen lisärahoituksen maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiin sekä tieinfraan. Tähän tarvittava rahoitus on syytä varmistaa budjettiraamista irrallisen rahaston kautta.

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

MTK-Kaakkois-Suomen esitykset kansanedustajille budjettiriiheen

MTK-Kaakkois-Suomi odottaa hallitukselta selkeää suunnitelmaa, jolla maatalous saadaan taloudellisesti kestävälle pohjalle ja ilmastotavoitteita tukemaan. Tarvitaan kansallinen maatalousstrategia.

MTK-Kaakkois-Suomi haluaa korostaa alueellisia erityispiirteitä ja vahvuuksia: Kaakkois-Suomessa ei ole suuria tuotantokeskittymiä. Tuotanto on hajautettua, mikä on edullista ilmaston, vesistön ja ympäristön kannalta. Hajautettu tuotanto on tärkeää myös ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Kaakkois-Suomen maa- ja metsätalous pitää maaseutua elävänä ja elinvoimaisena ja vahvistaa aluetaloutta. Meillä on runsaasti vesivaroja ja puhtaita kivennäismaita.

Maatilat ovat tutkitusti hyvin sitoutuneita ilmastotavoitteisiin. Viljelijät haluavat jättää oma tilansa tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin sen itse saivat. Maatalouden kannattavuusongelmat ovat kuitenkin iso haaste. Ne heijastuvat myös mahdollisuuksiin tehdä investointeja ja vastata kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Tämän takia on tärkeää, että niin ilmasto- kuin maatalouspoliittista toimista päätettäessä varmistetaan riittävä rahoitus.

Tarvitaan lisäpanostuksia uusiutuvaan energiaan ja uuteen teknologiaan resurssitehokkuuden lisäämiseksi. Markkinoiden pitää palkita ilmastoviisaasta toiminnasta.

MTK-Kaakkois-Suomi haluaa toimia omia vahvuuksia hyödyntäen osana vastuullista suomalaista ruokaketjua. Kuluttajat antavat selvän tuen lähellä tuotetulle ruualle, ja tämän tulee näkyä poliittisessa päätöksenteossa.

Myös maatilojen monialaisuus korostuu Kaakkois-Suomessa ja laajemmin Järvi-Suomen alueella, mikä on huomioitava politiikkatoimista päätettäessä.

Linkki maatalouden ilmastotiekarttaan: https://www.mtk.fi/ilmastotiekartta

Metsätalouden toimintaedellytykset on varmistettava myös tulevaisuudessa

Metsillä ja metsäsektorilla on Kaakkois-Suomen maakunnille poikkeuksellisen suuri merkitys. Metsäsektori tarvitsee vakaata ympäristöä uusille investoinneille. Puurakentamista tulee edistää, metsäenergian kilpailukyvystä huolehtia, mahdollistaa puunkäytön lisäys ja kestävä metsänhoito. Metsien kasvua lisäämällä voidaan turvata puun hyödyntäminen monin eri tavoin ja samalla vauhdittaa siirtymistä fossiilitaloudesta pois.  

Kasvun lisäämiseksi metsiä tulee hoitaa ja käyttää aktiivisesti. Metsien kasvun tehostamisen avulla voidaan puun korjuumääriä kasvattaa samalla kun metsien hiilinielut lisääntyvät 20 prosentilla. Hallituksen on tavoiteltava metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaisten metsänkäyttömäärien toteuttamista metsiemme kestävän kasvun lisäämiseksi.

Monipuolisten metsänhoito- ja käsittelymenetelmien käyttömahdollisuudet tulee varmistaa tulevaisuudessakin. Metsänomistajan on voitava itse päättää metsiensä käyttötavasta hakkuista suojeluun. Tämän varmistamiseksi metsäsektorin toimijoille esitetään metsänomistajien neuvontaan erillisrahoitusta. Vapaehtoisuuteen perustuvan metsiensuojeluohjelman METSOn resurssit tulee varmistaa.

Tehtaiden puuhuollon ja maaseudun tuotteiden kuljetusten kannalta tieinfran kuntoon, etenkin alempiasteisen tiestön, kunnossapitoon ja korjauksiin tulee turvata rahoitus. Isojen tiehankkeiden lisäksi yksityisteiden kunnostamisen määrärahat tulee olla riittävät.

Metsien käsittelyskenaariot (Metsäteollisuus ry:n ilmastotiekartta)

Lisätietoja

Matti Seitsonen, puheenjohtaja, MTK-Kaakkois-Suomi, puh. 0500-753763

Tuula Dahlman, toiminnanjohtaja, MTK-Kaakkois-Suomi, puh. 040-8474277

Eero Kivistö, puheenjohtaja, Mhy Kymenlaakso, puh. 0400-959975

Panu Pettinen, johtaja, Mhy Kymenlaakso, puh. 0400-913717