Takaisin Lausunto Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Ajankohtaista

Lausunto Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

05.07.2021

Lausunto 1.7.2021

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Haluamme tuoda esille seuraavaa:


Tuleva maakuntakaava tullee vaikuttamaan maa- ja metsätalousyrittäjiin, maaseutuyrittäjiin ja maanomistajiin. On tärkeää, että turvataan em. tahojen mahdollisuudet harjoittaa ja kehittää elinkeinojaan sekä käyttää omaisuutta omista lähtökohdistaan.


Etelä-Karjalan siniviherrakennetta sekä ekosysteemipalveluita koskeva selvitys ei ole tätä kirjoitettaessa valmistunut. Selvitys tulee tietojemme mukaan kattamaan viherrakenteen ydinalueet, viheryhteydet ja kriittiset yhteystarpeet, sinirakenteen (vesiympäristöt) monimuotoisuuden ydinalueet, yhteydet ja kriittiset yhteystarpeet (esim. rajajoet ja kalatiet), ekosysteemipalveluiden ydinalueet maa-alueilla ja vesistöissä. Myös ylimaakunnalliset alueet ja yhteydet tullaan huomioimaan. Selvitykseen sisältyy lisäksi Etelä-Karjalan hiilinielujen tarkastelu. Huomautamme, että nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki ei tunne käsitettä siniviherrakenne. Mitä viheryhteydet, yhteystarpeet, ydinalueet, ekosysteemipalvelut ja hiilinielutarkastelu tarkoittavat maanomistajien ja elinkeinonharjoittajien kannalta? Nämä kysymykset tulee selvittää ja mahdolliset taloudelliset vaikutukset arvioida ennen kuin kaavaluonnos etenee.


Maa- ja metsätaloustuottajat ja maaseudun yrittäjät sekä muut maaseudun asukkaat on huomioitava palveluita suunniteltaessa ja sijoitettaessa. Ihmisille on asuinpaikasta riippumatta taattava tasapuoliset ja riittävät mahdollisuudet asiointiin. Tämä on otettava huomioon liikenteellisissä ratkaisuissa, ml. tietoliikenne- ja tieverkosto, myös alempi väylästö. Aiempaa voimakkaammin korostuu tänä päivänä keskittämisen sijaan haja-asutuksen tukeminen, monipaikkaisuus ja etätyö.


Etelä-Karjalan tulevaisuus 2040 -raportin mukaan maakunnassa vahvistetaan maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä. Kaavan vaikutusten selvittämiseksi onkin syytä tehdä vaikutusarvio maaseudun elinkeinonharjoittajiin ja maanomistajiin.


Lappeenrannassa 1.7.2021
Tuula Dahlman                                   Antti Yli-Perttala
Toiminnanjohtaja                                Vt. kenttäpäällikkö