Takaisin Etelä-Karjalan luonnonsuojelualueet

Lausunto

Etelä-Karjalan luonnonsuojelualueet

05.09.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Etelä-Karjalan maakuntaan valtion maille perustettavia luonnonsuojelualueita 

Etelä-Karjalaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella seitsemän luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 1.686 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 50 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 1.050 hehtaaria. Alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on jo aiemmin osoitettu luonnonsuojelutarkoituksiin. Alla lausuntomme.


Luonnonsuojelualueet vaikuttavat alueen metsästysalueisiin ja -käytäntöihin huomattavasti. MTK-Kaakkois-Suomi ja Kaakkois-Suomen metsänomistajat pitävät tärkeänä, että luonnonsuojelualueeksi muodostamisesta huolimatta alueilla voidaan jatkossakin harjoittaa mahdollisimman laajasti metsästystä. Luonnonsuojelulain 17 a §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää metsästyksen sallimisesta muulla luonnonsuojelualueella, jos metsästys ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai aiheuta haittaa alueen muulle käytölle. Mielestämme säännöksessä mainitut edellytykset metsästyksen sallimiselle ovat olemassa.


MTK-Kaakkois-Suomi ja Kaakkois-Suomen metsänomistajat korostavat, että metsästyksellä on tärkeää rajoittaa hirvi-, peura- tai villisikakantaa. Tämä on liikenneturvallisuuden kannalta jopa välttämätöntä. Eläinsuojelullisesti voidaan todeta, että lukumäärältään useat ja toisistaan hajanaisesti sijoitetut suojelualueet hidastavat ja vaikeuttavat kolarissa haavoittuneiden eläinten välitöntä lopettamista. Ympäristöministeriön asetuksen mukaisia, pieniä suojelualuekohteita sijaitsee runsaasti vilkkaasti liikennöidyn valtatie 6 varrella.
Kantojen hallitseminen on tarpeen niin maatalouteen kuin metsiin kohdistuvien hirvi-, peura- ja villisikatuhojen välttämiseksi. Tuhot voivat olla elinkeinonharjoittajille taloudellisesti hyvin merkittäviä.


Metsästys on myös yksi tapa luonnonsuojelualueiden luontoarvojen ylläpitämisessä, minkä vuoksi esimerkiksi kettujen, minkkien ja supikoirien pyynnin on oltava tarvittaessa mahdollista. Virkistyskäyttöön liittyvät tarpeet eivät näkemyksemme mukaan estä metsästyksen harjoittamista ja metsästys on mahdollista järjestää mahdollinen virkistyskäyttö huomioiden.
Esitämme, että valtioneuvoston asetuksella perustettavia luonnonsuojelualueita koskevissa rauhoitussäännöksissä kaikenlainen metsästys on sallittava erityisiä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikissa kohteissa. Edelleen toteamme, että hirvenajo, vieras- ja haittalajien pyynti sekä tarpeen mukaan myös muiden liian runsaslukuisten tai vahingollisten lajien (esim. hirvieläimet) vähentäminen sallitaan Metsähallituksen luvalla kaikilla ympäristöministeriön asetuksella perustettavilla luonnonsuojelualueilla.


Esitämme lisäksi, että jatkossa ministeriö kutsuu myös MTK-Kaakkois-Suomen edustajan mukaan paikallisten sidosryhmien kanssa käytäviin keskusteluihin, mielellään jo prosessin alkuvaiheessa.


Tuula Dahlman                       Hannu Ripatti
Toiminnanjohtaja                   Kenttäpäällikkö
MTK-Kaakkois-Suomi            MTK metsälinja Kaakkois-Suomi