Takaisin Lausunto Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -luonnoksesta

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Lausunto Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -luonnoksesta

05.10.2018

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudestaan kommentoida Kymenlaakson maakuntakaava 2040-luonnosta.

Maakuntakaavaluonnoksen tavoitteet, strategisuuden korostaminen, kaavamerkintöjen yksinkertaistaminen ja digitaalisen kaava-aineiston kehittäminen, ovat hyviä. Lisäksi maakuntakaavaan kootaan voimassaolevat viisi maakuntakaavaa, tämä selkeyttää kaavan tulkitsemista.

Luonnoksessa todetaan, että alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. MTK-Kaakkois-Suomi pitää tätä erittäin tärkeänä periaatteena.

Maakuntakaavaluonnoksessa on esitetty laajoja sini-viheryhteysalueita maa- ja metsätalousalueille. Sini-viheryhteystarpeen kaavamerkinnän ohjausvaikutuksissa todetaan metsänkäsittelyssä sovellettavan metsälakia ja että kaavamerkintä ei aiheuta rajoituksia maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, tämä on hyvä asia.

Sini-viheryhteysalueiden määrän ja laajuuden tarpeellisuutta on kuitenkin syytä vielä harkita, maaseudun metsäisiltä alueilta löytyy aina riittävästi yhteystarpeille vaadittavia alueita.

Luonnoksessa todetaan, että kaavan toteutumista voidaan tukea vapaaehtoisen suojelun avulla METSO- ohjelman suojelualueiden perustamista suosittelemalla tai edistämällä metsien eri-ikäiskasvatusta.

Maakuntakaavan strategisuus huomioiden nämä ovat tarpeettoman yksityiskohtaisia suosituksia. Metsänkäsittelymenetelmän valinta perustuu kohdekohtaiseen soveltuvuuteen ja maanomistajan valitsemaan metsälain mukaiseen metsänkasvatusmenetelmään samalla huomioiden ympäristöarvot. Huomioitavaa on myös, että METSO-ohjelma on toistaiseksi määräaikainen ohjelma, vuoteen 2025, ja sen jatkosta ei ole vielä päätetty.

MU-merkinnät

Suunnittelumääräykseen tai ohjausvaikutuksiin tulee lisätä, että alueiden käytöstä, oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisista korvauksista sovitaan maanomistajan kanssa.

MA-merkinnät

Kaavamääräyksen ohjausvaikutuksissa todetaan, että kaavamerkinnöstä ma/v, ma/e ja ma/m ei aiheudu omistajaa sitovia maankäytön rajoituksia. MTK-Kaakkois-Suomi pitää asiaa merkittävänä ja positiivisena. Tämä periaate tulee käydä ilmi myös suunnittelumääräyksestä.

Kaavamerkinnällä ma/e osoitetaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi esitetty alue. Näitä alueita ei ole vielä vahvistettu valtioneuvostossa. Alueiden määrä, koko tai status saattaa muuttua valtioneuvoston käsittelyssä saatujen palautteiden perusteella.  Alueet on kuitenkin merkitty maakuntakaavaluonnokseen. Nämä vielä vahvistamattomat alueet onkin syytä poistaa kartalta.

MY-merkinnät

Virkistysalueiden tarve on ennen kaikkea taajamissa ja niiden läheisyydessä. Maaseudulla ja metsäalueilla virkistys tapahtuu jokamiehen oikeuden turvin ja näille alueille ei ole syytä merkitä virkistysalueita.

 

Kari Niemi                                                            Eeva Saarikorpi

Puheenjohtaja                                                     Kenttäpäällikkö

MTK-Kaakkois-Suomi                                         MTK-Kaakkois-Suomi