Takaisin Lausunto Kymijoen rantayleiskaavan keskiosan kaavaluonnokseen

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Lausunto Kymijoen rantayleiskaavan keskiosan kaavaluonnokseen

15.10.2018

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudesta antaa mielipiteensä Kymijoen rantayleiskaava, keskiosan kaavaluonnokseen.

Asiakirjojen ja karttojen läpikäymisen jälkeen tuomme julki seuraavia näkökohtia:

 

Vaikutukset elinkeinoihin, erityisesti maa- ja metsätalouteen

Kaavan valmistelussa on tehty useita selvityksiä eri aiheista, on aiheellista selvittää myös kaavan vaikutus alueen maa- ja metsätalouteen. Alueella on useita aktiivisessa tuotannossa olevia maatiloja, jotka kehittyessään tarvitsevat mahdollisuuden esimerkiksi tuotantorakennusten rakentamiseen / laajentamiseen. Lannanlevitys kaava-alueen pellolla on sallittua nitraattiasetuksen mukaan, mutta peltoalueiden läheisyyteen sijoittuva uudisasuinrakentaminen hankaloittaa maatilojen normaalia toimintaa, joka saattaa aiheuttaa esim. hajuhaittoja ajoittain.

 

Kaava-alueen rajaaminen

Kaava-alue tulee rajata kauttaaltaan tarkemmin 200 metriä rantaviivasta.

 

Maatilojen talouskeskusten merkintä AM

Kaava-alueella sijaitsee 72 maatilan talouskeskusta, osa näistä maatiloista on aktiiviviljelyssä, osa ei. Kyseisten maatilojen tulevaisuuden suunnitelmia on syytä kartoittaa, jotta aluerajaus maatilojen talouskeskusten ympärillä palvelisi yrittäjää myös tulevaisuudessa, jos tilan toimintoja kehitetään ja tarvitaan tilaa esimerkiksi tuotannon laajentamista palvelevalle rakentamiselle.

Rajaus tulee tarkistaa maatalousyrittäjien kanssa niin, että tuotantoaan kehittävien tilojen rakennusoikeus maatilan talouskeskuksen ympärillä mahdollistuu.

 

Luontoselvitys

Luontoselvityksessä on mainittu useita kohteita, joissa on todettu liito-oravan mahdollinen pesintäpaikka. Kuten suosituksissakin mainitaan, kohteiden liito-oravatilanne tulee selvittää ennen karttaan tehtäviä luo-merkintöjä. Karttamerkintöjä ei tule tehdä lajin mahdollisen esiintymisen perusteella.

Kymijoki ja sen rannat ovat valtakunnallisesti tärkeä linnuston pesimis- ja levähdysalue. Linnuston pesimisen kannalta rakentamaton rantaviiva on eduksi, lisääntyvä asutus rannoilla aiheuttaa helposti häiriöitä lintujen pesimiseen.

 

Kymijoen vedenpinnan vaihtelu

Kymijoen vedenpinta vaihtelee huomattavasti eri vuodenaikoina. Vaihtelu on selvimmin nähtävissä Myllykoski-Inkeroinen-välillä. Onko tälle alueelle aiheellista ollenkaan esittää rantarakentamista kaavaluonnoksessa esitetyssä mittakaavassa? Sama alue on merkitty merkittäväksi linnustoalueeksi, rakentaminen kyseiselle alueelle häiritsee myös lintujen pesintää.

 

Laajat, yhtenevät peltoalueet

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VAT) yhtenä tavoitteena on listattu tavoitteita alueidenkäytölle, tavoitteet vaikuttavat myös kaavoitukseen.

Yksi luonnonvaroja koskeva erityistavoite on ”ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön”.

Laajat, yhtenevät peltoalueet tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle.

 

Virkistysreitit nyt ja tulevaisuudessa

Virkistysreittien ohjaamisesta, ylläpidosta ja korvauksista tulee olla/tehdä sopimukset maanomistajien kanssa.

 

Kaavamääräykset, maiseman huomioiminen

Kaavamääräyksissä määritellään mm. rakennelmien väritystä maisemaa ajatellen. Määräysten mukaan ranta-alue ja sillä oleva joen reunakasvillisuus tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisessa muodossaan.

Ranta-alueesta ei löytynyt tarkempaa määritelmää, se olisi syytä tarkentaa kaavamääräyksiin.

 

 

 

Kari Niemi                                                   Eeva Saarikorpi

MTK-Kaakkois-Suomi                                MTK-Kaakkois-Suomi

Puheenjohtaja                                            Kenttäpäällikkö