Takaisin Lausunto: Mäntlahden, Pyötsaaren, Rakilan ja Lelun oikeusvaikutteinen osayleiskaava

Ajankohtaista

Lausunto: Mäntlahden, Pyötsaaren, Rakilan ja Lelun oikeusvaikutteinen osayleiskaava

15.10.2020

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudestaan antaa lausunto vireillä olevasta kaavaluonnoksesta. Haluamme korostaa seuraavia kirjauksia maankäyttö -ja rakennuslaista koskien yleiskaavan tarkoitusta:
• Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.
• Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.


Seuraavassa yksityiskohtaisia huomioitamme Mäntlahden, Pyötsaaren, Rakilan ja Lelun oikeusvaikutteisen osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnöistä.
Kaavamerkintä AM- ’Alueelle saa rakentaa pysyvää tai loma-asumiseen tarkoitettuja rakennuksia sekä maatalouden ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomiin liitännäiselinkeinoihin liittyviä rakennuksia.’
MTK-Kaakkois-Suomi kysyy, kuinka määritellään ja kuka määrittelee maatalouden ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat liitännäiselinkeinoihin liittyvät rakennukset?
Esitämme, että kyseinen kohta tulee poistaa kaavaluonnoksesta. Perustelu: Maatalouden liitännäiselinkeinoihin liittyvien rakennusten sijoittuminen tarkastellaan rakennussuunnittelu- ja lupavaiheessa tapauskohtaisesti.


Kaavamerkintä MT- ’Alueella sallitaan vain maatalouteen liittyvä rakentaminen. Rakentamisen on sijainniltaan liityttävä olemassa oleviin tilakeskuksiin siten, että ranta-alueet ja pellot säilyvät
vapaina rakentamiselta. Alueen metsittämiseen tai siihen verrattavaan käyttötarkoituksen muutokseen saa ryhtyä vain pakottavasta syystä ja maaseutuviranomaisen luvalla. Alueelle ei saa sijoittaa teitä, ulkoilureittejä tai muita rakenteita, jotka vaikeuttavat maatalouden harjoittamista. Maa- ja metsätaloudesta vesistöihin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentämiseksi viljelyalueilta kulkeutuva vesi tulee pyrkiä johtamaan suojavyöhykkeiden, laskeutumisaltaiden tai ravinteita pidättävien rakenteiden kautta ennen vesistöön päästämistä.’


MTK-Kaakkois-Suomi esittää, että seuraavat lauseet poistetaan kaavamääräyksistä: ’Alueen metsittämiseen tai siihen verrattavaan käyttötarkoituksen muutokseen saa ryhtyä vain pakottavasta syystä ja maaseutuviranomaisen luvalla.’
”Maa- ja metsätaloudesta vesistöihin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentämiseksi viljelyalueilta kulkeutuva vesi tulee pyrkiä johtamaan suojavyöhykkeiden, laskeutumisaltaiden tai ravinteita pidättävien rakenteiden kautta ennen vesistöön päästämistä.’


Perustelu: Maatalouden vesienhoidon tai viljelykäytäntöjen osalta maanomistajia kannustetaan toimenpiteisiin mm. maatalouden EU-tukijärjestelmän ja kansallisten ohjauskeinojen avulla. Kyseiset ohjauskeinot ovat vapaaehtoisia ja niiden toteutuksesta vastaa maanomistaja. Kyseessä olevia toimenpiteitä ei tule kirjata kaavamääräyksiin. Kaavan tavoitteissa mainitaan, että yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Tämä ei toteudu, mikäli kaavamääräyksiin kirjataan toimenpiteitä, jotka aiheuttavat maanomistajalle tulonmenetyksiä ja muuta kohtuutonta haittaa ja niistä saatava hyöty ei ole vesienhoidon kannalta merkittävää.
Vesistöihin kohdistuva ravinnekuormitus ja sitä ehkäisevät toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa tapauskohtaisesti sopiville alueille, joissa niistä saadaan paras mahdollinen hyöty ympäristöä ja vesienhoitoa ajatellen. Maatalouden tukijärjestelmä kannustaa viljelijöitä näihin toimenpiteisiin. Heikkotuottoisten peltojen metsitys on keino lisätä hiilensidontaa ja edistää maatalouden rakennekehitystä, kaavalla ei tule ohjata toimien toteutumista.


Kaavamerkintä MU-1- ’Aukkohakkuita ei saa ulottaa viittäkymmentä metriä lähemmäksi RA- tai W-alueen reunasta. Alueella metsänhoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Aluetta käytetään kaavamerkinnän mukaisen käyttötarkoituksen rinnalla vapaa-ajan asumisen suoja-alueena.’
MTK-Kaakkois-Suomi esittää, että seuraavat lauseet poistetaan kaavamääräyksistä:
’Aukkohakkuita ei saa ulottaa viittäkymmentä metriä lähemmäksi RA- tai W-alueen reunasta. Alueella metsänhoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Aluetta käytetään kaavamerkinnän mukaisen käyttötarkoituksen rinnalla vapaa-ajan asumisen suoja-alueena.’
Perustelu: Yleiskaavan kaavamääräys on riittävä, kun metsän käsittelystä kirjataan vaatimus noudattaa metsälakia. Metsänomistajalla on oikeus ja velvollisuus valita kuhunkin kohteeseen sopiva metsänuudistamismenetelmä. Metsäalueita ei tule määritellä sijaintinsa mukaan muiden alueiden suoja-alueiksi.


Kouvola 15.10.2020
MTK-Kaakkois-Suomi
Tuula Dahlman, Toiminnanjohtaja
Eeva Saarikorpi, Kenttäpäällikkö