Takaisin Lausunto Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Ajankohtaista

Lausunto Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

06.05.2022

Lausunto 3.5.2022

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudesta tuoda esiin maanomistajien näkemyksiä luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyen. Esitämme, että asetusluonnoksissa huomioidaan maanomistajien esittämiä alueiden käytön kannalta tarpeellisia käyttömahdollisuuksia sekä siten vältetään omaisuudelle syntyviä vahinkoja.

Luonnonsuojelualueeksi muodostamisesta huolimatta pidämme tärkeänä, että alueilla voidaan myös jatkossa harjoittaa mahdollisimman laajasti metsästystä. Katsomme, että Luonnonsuojelulain 17 a§:n 3 momentin mukaan edellytykset metsästyksen sallimiselle on olemassa ja että metsästyksen jatkaminen on monista syistä myös välttämätöntä.

Pidämme tärkeänä, että kaikenlainen metsästys ja runsaslukuisten ja vahingollisten lajien vähentäminen sallitaan kaikilla valtioneuvoston asetuksella perustettavilla luonnonsuojelualueilla. Kantojen säätelyn perusteena hirvieläinten aiheuttamien liikennevahinkojen välttäminen ja esimerkiksi villisikakannan sääntelyn perusteena tarttuvien eläintautien (afrikkalainen sikarutto) leviämisen ehkäiseminen.

Pidämme myös tärkeänä sitä, että metsästys sallitaan Metsähallituksen luvalla kaikilla Ympäristöministeriön asetuksella perustettavilla luonnonsuojelualueilla. Nämä alueet ovat osin pieniä pinta-alaltaan ja toteutuessaan pilkkovat yhtenäisiä alueita ja haittaavat metsästykseen liittyvää toimintaa. Metsästysrajoitukset haittaavat merkittävästi hirvieläinten metsästyksen järjestämistä (hirven metsästysluvan saaminen edellyttää 1000 ha:n yhtenäistä metsästysaluetta). Metsästysrajoitukset saattavat heikentää metsästäjien motivaatiota avustaa vapaaehtoisesti riistan aiheuttamissa liikenneonnettomuuksissa. Kantojen sääntelyn perusteet ovat samat kuin em. valtioneuvoston asetuksella perustettavilla luonnonsuojelualueilla.

Luonnonsuojelualueilla oleva puusto on hoitamattomuutensa vuoksi herkemmin altis erilaisille tuhoille, jotka pahimmillaan voivat levitä naapuritilojen metsiin. Luonnonsuojelualueiden ennallistamistoimet esimerkiksi suoalueilla on toteutettava niin, että niistä ei aiheudu vahinkoja naapuritiloille. Ennallistamistapauksissa onkin asiallista olla etukäteen yhteydessä naapuritilojen omistajiin ja sopia menettelytavoista, jotta mahdolliset vaikutukset voidaan arvioida.

Perustettavilla luonnonsuojelualueilla olevan tiestön, rakennusten ja ojien käyttö ja kunnossapito tulee sallia ja olemassa olevat muut oikeudet säilyttää. Mahdollisista muutoksista on sovittava erikseen ja mahdollisesti korvattava.