Takaisin Lausunto Kouvolan kaupungin Maaseutupoliittiset linjaukset 2023-2027 -asiakirjasta

Ajankohtaista

Lausunto Kouvolan kaupungin Maaseutupoliittiset linjaukset 2023-2027 -asiakirjasta

06.10.2023

Lausunto 4.10.2023

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudesta kommentoida Kouvolan kaupungin Maaseutupoliittiset linjaukset 2023-2027 -asiakirjaa.

Asiakirjan laatimisen taustalla on valtuustoaloite, jonka mukaan maaseudun kehittämisessä tulee tähdätä ennen kaikkea uuden innovatiivisen yritystoiminnan aikaansaamiseen ja olemassa olevien yritysten uudistamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Kommenttimme tarkastelevat aihetta pääosin maa- ja metsätaloustuotannon kannalta.

Huomioitamme asiakirjan sisällöstä:

Alkutuotanto, maa- ja metsätalous on huomioitu merkittävänä toimialana Kouvolan kaupungin yrityssektorilla, myös alan työllistämisvaikutus on tunnistettu. Uhkana kuitenkin on, kuten SWOT-analyysissä todetaan, kaupunkikeskeinen päätöksenteko. Haja-asutusalueet tarvitsevat puolestapuhujia ja siellä harjoitettavat elinkeinot osaavia tekijöitä. Maaseudun infraan panostaminen ja siitä huolehtiminen on olennaista. Yhteistyöstä toimijoiden ja kaupungin välillä tulee huolehtia.

Taulukko 3.6.1
Maataloutta koskevaan korkeakoulutukseen tulee lisätä agrologi AMK opintomahdollisuus Harjun Oppimiskeskuksessa Virolahdella (yhteistyö Savonia AMK:n kanssa).

4. Linjausten tavoitteet ja toimenpiteet ovat ajankohtaiset
• infrasta huolehtiminen
• lähituotantoon panostaminen
• kaupungin maaseutuimagoon panostaminen

Nuorten maaseutuyrittäjien näkemykset on hyvin huomioitu, niistä saatava tieto on arvokasta tulevien kehittämissuunnitelmien taustatiedoksi.

4.1 Ekologinen maaseutuasuminen
Tavoitteena maaseutuasumiseen liittyvään lainsäädäntöön ja lupaprosesseihin vaikuttaminen, tulokseksi odotetaan sujuvia lupaprosesseja. Tämä on hyvä huomio, kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluiden tulee nähdä maaseutuasuminen varteenotettavana vaihtoehtona ja huolehtia mahdollisuuksista asettua asumaan muualle kuin taajama-alueille. Tavoitteena onkin kirjattu maaseutuasumisen lisääntyminen, joka tuo eloa ja yrittämistä kylille.

4.2 Monipuolinen yrittäjyys
Toimenpiteisiin on kirjattu yrittäjien verkostoituminen alkutuotannossa ja erikseen yritysten verkostoituminen jalostuksessa. Kumpikin tärkeitä toimenpiteitä. Näihin tulee panostaa ja ennen kaikkea alkutuotannon ja jalostusta harjoittavien yritysten verkostoituminen on tärkeää, jotta mahdollistetaan, että alueella tuotetaan lähiruokaa, jota kaupungin hankintayksikkö voi ottaa mukaan kilpailutuksiinsa. Hankintapalvelujen kilpailutuksen tulee ulottua myös pieniin tuoteryhmiin. Toimijoiden sitoutuminen hankintaprosessiin puolin ja toisin on myös toimenpiteillä varmistettava (esimerkiksi pitkät toimitussopimukset).

Verkostoitumista voisi harkita edistettäväksi myös yhteistyöllä jo olemassa olevien hankkeitten ja hanketoimijoiden kanssa. Esimerkkinä tästä mainittakoon Tuotto-hanke, jonka tavoitteena on edistää tuottajien neuvotteluasemaa, parantaa tuotannon kannattavuutta ja alan kilpailukykyä sekä tehostaa vientiä. Hankkeen toimenpiteillä halutaan parantaa maaseudun toimintamahdollisuuksia ja vahvistaa arvoketjun toimintaedellytyksiä.

Asiakirjan toimenpiteeksi on kirjattu myös Uusiutuvan energian mahdollisuudet ja käyttöönotto. Mittariksi on kirjattu ’Energiantuotannossa omavaraisten maatilojen lukumäärä’. Tähän tulee lisätä myös energiantuotannossa omavaraisten yhteisöjen lukumäärä. Tavoiteltavaa on, että Kouvolan maaseudulle syntyisi toimenpiteiden avulla yhteisö, joka tuottaa itse energiansa lähialueen ”tuotteilla”.

4.3 Vireät yhteisöt
Toimenpiteisiin on kirjattu ’Lähiruokaan perustuvat tapahtumat’. Hyvä toimenpide, näillä tapahtumilla saadaan lähiruoan tuotantoa tutuksi ja tapahtumat tuovat osallistujia usein myös kaupungin ja maakunnan ulkopuolelta. Tapahtumajärjestelyihin tarvitaan monipuolista yhteistyötä kaupungin ja toimijoiden kesken. Mittariksi on kirjattu ’Lähiruoan käyttö lisääntyy’. Miten tätä on tarkoitus mitata?

Kouvolan kaupungin Maaseutupoliittiset linjaukset 2023-2027 asiakirja on riittävillä taustatiedoilla ja kyselyiden avulla laadittu ja antaa realistisen kuvan kaupungin näkemyksistä maaseutua kohtaan.

Asiakirjan toimenpiteiden toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimialan ja toimialan ulkopuolisten vankkaa yhteistyötä. Siihen kaupungin on syytä panostaa entistä tehokkaammin.