Takaisin Lausunto Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiin

Ajankohtaista

Lausunto Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiin

05.04.2022

Lausunto 5.4.2022

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Kouvolan ympäristönsuojelumääräykset-asiakirjoihin ja pahoittelee aikataulun ylittymistä. Tutustuttuamme asiakirjoihin esitämme alla kommenttimme.

Ympäristönsuojelumääräysten 1§ kertoo määräysten tavoitteet, jotka ovat kannatettavia. ”Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Pyrkimyksenä on turvata asukkaille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö.”

Esitämme kahteen pykälään (22 § ja 30 §) lisäystä/muutosta tekstin sisältöön:

22 § Polttonesteiden tankkauspaikat

Polttonesteiden pysyväisluonteisella tankkauspaikalla on oltava tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne. Tällaiseksi katsotaan esim. asfaltti, betoni tai maanalainen suojakalvo. Polttonesteiden jakelupaikat sijaitsevat maatiloilla useimmiten polttoainesäiliön yhteydessä. Säiliön ja tankkauspisteen mahdolliset vuodot suojataan määräysten mukaisesti suoja-altaalla vahinkojen estämiseksi (viittaus 21 §).

Esitämme kohtaan 22 § seuraavaa lisäystä tekstiin: mikäli tankkauspiste sijaitsee ulkona olevan maanpäällisen säiliön yhteydessä, tiivis suoja-allas säiliön ja tankkauspisteen alla on riittävä ehkäisemään mahdollisilta ylivuodoilta aiheutuvilta vahingoilta.

30 § Orgaanisten lannoitteiden levitys pohjavesialueella

Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen, mutta ei ohjaa nestemäisten orgaanisten lannoitteiden käyttöä pohjavesialueella. Ympäristökorvauksen sitoumusehdot, joihin suurin osa viljelijöistä on sitoutunut, eivät kiellä pohjavesialueella nestemäisten orgaanisten lannoitteiden käyttöä. Sitoumusehtojen mukaan lannoite on sijoitettava peltoon tai mullattava viimeistään 12 tunnin kuluttua levityksestä. Nestemäisten orgaanisten lannoitteiden (esimerkiksi lietelanta, virtsa) levitys on usein sallittu pohjavesialueella, kun maaperätutkimuksin voidaan osoittaa, että pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei ole.

Kouvolan kaupungin alueella kotieläintuotannon määrä on ollut laskeva jo useiden vuosien ajan ja kehitys näyttää jatkuvan alenevana. Vuonna 2021 Kouvolassa oli lihasiantuotantoa kuudella, maidontuotantoa 53 ja lihanaudantuotantoa 15 tilalla. Näistä tiloista vain osa käsittelee tilalla syntyvää lantaa nestemäisessä muodossa eli nestemäisten orgaanisten lannoitteiden levitysmäärät ovat huomattavan pieniä ja eivät useimmiten sijoitu pohjavesialueelle. Riski pohjavesien pilaantumisesta nestemäisten lannoitteiden levityksen takia on häviävän pieni.

Esitämme muutosta kohtaan 30 § Orgaanisten lannoitteiden levitys pohjavesialueella. Esitämme, että seuraava poistetaan: Lietelannan ja virtsan levittäminen on kielletty 1- ja 2-luokan pohjavesialueilla.

Edellisen lauseen korvaava tekstikohta on esityksemme mukaan seuraava: Pohjavesialueella peltoon levitettävä nestemäinen orgaaninen lannoite on mullattava mahdollisimman nopeasti ja kerralla käytettävän lannoitemäärän tulee noudattaa maksimissaan voimassa olevien ympäristökorvausehtojen enimmäismäärää.