Takaisin Tuuli 2040 – Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan tuulivoimaselvitys

Ajankohtaista

Tuuli 2040 – Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan tuulivoimaselvitys

15.12.2021

LAUSUNTO 9.12.2021

MTK - Kaakkois-Suomi ja MTK metsälinja kiittävät mahdollisuudesta kommentoida edellä mainittua tuulivoimaselvitystä.

Tuulivoima on kannatettava energiamuoto, joka tarjoaa vaihtoehdon fossiiliselle energialle. Hanke työllistää sekä tuo myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia.

Kuten selvityksessä todetaan, tarkentuu muiden toteutettavien selvitysten perusteella tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden määrä myöhemmin täsmällisemmin. Samalla myös tulevissa maakuntakaavoissa osoitettujen tuulivoima-alueiden rajaukset tarkentuvat ja sen myötä haittavaikutukset.

Nyt tehdyssä selvityksessä tunnistettiin yhteensä 23 potentiaalista tuulivoima-aluetta ja selvityksen mukaan merkittävimmät vaikutukset syntyvät tuulivoima-alueiden näkyvyydestä sekä asutusalueisiin että maisemallisesti arvokkaisiin alueisiin.

Haluamme korostaa, että tuulivoiman vaikutusarviot maanomistajiin on tehtävä jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Ne on syytä tehdä riittävän laajapohjaisesti ottaen huomioon vaikutukset kestävän maa- ja metsätalouden harjoittamiseen ja kehittämiseen.

Maanomistajien tiedottaminen suunnittelun eri vaiheissa on tärkeää.

Korostamme myös, että oleellista on riittävistä korvauksista huolehtiminen. Itse tuulivoima-alueen lisäksi on huomioitava maat, jotka jäävät voimalinjojen alle ja vaikutusalueelle ja joilla sähkö siirretään puistoista käyttäjille. Nämä haitat ovat maanomistajain näkökulmasta pysyviä.

Keskeisinä tavoitteina uusien tuulivoima-alueitten suunnitellussa ja rakentamisessa tulee olla tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. Oleellista on, että korvaustasot maanomistajille ovat riittäviä ja vastaavat todellista taloudellista menetystä.