Takaisin Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ajankohtaista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

14.01.2022

LAUSUNTO 11.1.2022

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudestaan antaa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

MTK-Kaakkois-Suomi toteaa, että lakiesitys vaikuttaa kotieläintuotantoon merkittävästi. Toimialalla tehtävät investoinnit ovat pitkävaikutteisia ja ne tehdään useiksi vuosiksi eteenpäin. Tuotantoaan kehittäville tiloille lain hyväksyminen ja sen myötä varmuus lain vaatimuksista on erityisen tärkeää heidän suunnitellessaan tulevaisuuttaan.

Toimialan kustannukset ovat nousseet huimasti tuottajahintojen polkiessa paikoillaan tai jopa alentuessa. Tulevan lain tulee ottaa huomioon myös tuotannon talous eikä laki saa heikentää kotimaisen kotieläintuotannon kilpailukykyä. Maatalouden kannattavuus on heikko, ja lainsäädännön kautta asetettavat vaatimukset merkitsevät yleensä lisäkustannuksia ilman, että niille saadaan kompensaatiota. Mikäli lailla heikennetään maatalouden kannattavuutta, seuraa siitä kasvava riski yrittäjien hyvinvoinnin ja sen myötä eläinten hyvinvoinnin heikkenemiselle. Huolestuttavaa on, jos kotimaisen tuotannon rajat asetetaan niin ahtaalle, että tuotanto maassamme hiipuu ja maahan tuodaan sen sijaan tuotteita, joiden tuotanto ei täytä kotimaisen tuotannon vaatimuksia.

Mielestämme on tärkeää, että lainsäädännön valmistelu pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen.

Huomioita lakiesityksestä:

  • Karjuporsaiden kirurgisen kastraation kieltäminen

Toimenpide aiotaan jättää lausuntojen ja myöhemmin saatavien selvitysten varaan. Tähän tarvitaan perusteellinen selvitys ja sille riittävästi aikaa. Muutos on tehtävä hallitusti. Lihateollisuuden mukaan kastraatio on ehtona vientisopimuksissa.

  • Tuottajan oikeusturva

Lainsäädäntöön liittyy valvonta, jonka tulee kuulua ainoastaan siihen oikeutetuille viranomaisille maatalouden osalta. Valvontaa ei tuotantoeläinten kyseessä ollessa tule laajentaa muiden toimijoiden piiriin, jotta voidaan varmistaa viljelijöiden oikeusturva sekä valvonnan yhtenäisyys koko maassa.

Kannatamme MTK:n esittämän monijäsenisen lautakunnan perustamista. Lautakunta käsittelisi valvonnan tulkintoja ja sillä ei olisi viranomaisroolia. Tarkastusten laadun yhtenäistäminen on viljelijän oikeusturvan kannalta ehdottoman tärkeää.

Esitämme myös, että lakiin kirjattaisiin eläimen omistajalle oikeus avustajan käyttöön valvontatilanteessa.

  • Eläinlääkärien saatavuus alueilla

MTK-Kaakkois-Suomi on huolestunut eläinlääkärien saatavuuden heikkenemisestä alueellaan. Eläinlääkintähuolto on korvaamaton osa vastuullista tuotantoa, palvelee eläinten hyvinvointia ja edesauttaa tuottajan jaksamista. Eläinlääkintähuollon resurssit on taattava koko maassa.

  • Pysyvä ja tilapäinen pitopaikka

Pysyvä ja tilapäinen eläimen pitopaikka tulee määritellä lain tasolla. Tällä on merkitystä tilanteissa, joissa määritellään esimerkiksi, onko kyseessä tilapäinen jaloittelupaikka vai pysyvä kasvatuspaikka. Pysyvän pitopaikan määritelmä voisi olla; ”pysyvällä pitopaikalla tarkoitetaan pitopaikkaa, jossa eläin viettää pääosan ajastaan.”

  • Eläintiloihin luvattomasti tunkeutuminen

Eläintiloihin luvattomasti tunkeutuminen on määriteltävä eläinsuojelurikokseksi. Toteutuessaan aiheuttaa eläimille hyvinvoinnin vakavan vaarantumisen.

  • Ruokinta ja juotto

Pykälään on sisällytettävä poikkeusmahdollisuus. Eläimiä joudutaan välillä erottelemaan laumasta esimerkiksi sairauden tai poikimisen ajaksi, tällöin juotto kolme kertaa päivässä tulee riittää.