Takaisin Simpelejärven rantaosayleiskaavan ajantasaistaminen, kaavaehdotus

Ajankohtaista

Simpelejärven rantaosayleiskaavan ajantasaistaminen, kaavaehdotus

14.02.2022

LAUSUNTO 14.2.2022

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudestaan antaa lausunto Simpelejärven rantaosayleiskaavaehdotuksesta.

Kaavoituksen tarkoituksena on saattaa kaava vastaamaan nykytilanteen tarpeita. Kaavoituksessa huomioidaan vyöhykkeittäin mahdollisuus lomarakennuspaikkojen muuttaminen asuinrakennuspaikoiksi.

Kaavoituksen tarkoitus on hyvä ja nykyaikainen. Toivottavaa onkin, että kaavoituksen avulla saataisiin mahdollisuus loma-asuntojen muuttaminen asuinrakennuksiksi helpommaksi ja kuntaan mahdollisesti uusia asukkaita.

 

Kaavamerkintöihin ja -määräyksiin tutustuttuamme toteamme, että sivuilla 11-12 merkinnät koskien maiseman- ja metsänhoitoa poikkeavat voimassaolevista Ruokaviraston määräyksistä peltoviljelyn suojakaistojen osalta.

Sivuilla 11 ja 12 kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä mainitaan seuraavasti:

”Peltoviljelyä, nurmetusta tai muuta vastaavaa maanpinnan käsittelyä ei saa ulottaa 10 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Rantavyöhykkeelle on varmistettava riittävän suojavyöhykkeen muodostaminen. Rantapenkere ja vesirajan kasvillisuus tulee pyrkiä säilyttämään luonnonmukaisena viiden metrin vyöhykkeeltä rantaviivasta.”

Ruokaviraston tällä hetkellä voimassa olevat ympäristökorvauksen sitoumusehdot velvoittavat viljelijät seuraavaan:

”Jos peruslohko rajoittuu vesistöön, lohkon vesistön puoleisella reunalla on oltava keskimäärin vähintään 3 m leveä suojakaista. Suojakaista voi olla enintään 10 m leveä. Suojakaistan on oltava monivuotisen nurmi-, heinä- tai niittykasvillisuuden peittämä.” Lähde: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot-2021/#id-46-suojakaista

Huomionarvoista on myös, että osa viljelijöistä ei ole sitoutunut ympäristökorvauksen ehtoihin ja silloin heidän tulee noudattaa Ruokaviraston ohjetta Täydentävistä ehdoista:

”Jätä vesistöjen ja valtaojien varsille vähintään yhden metrin levyinen piennar. Mittaa pientareen leveys ojan ja pellon taitekohdasta kasvulohkon suuntaan. Piennarta ei saa muokata, lannoittaa eikä käsitellä kasvinsuojeluaineilla.” Lähde: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2021/

MTK-Kaakkois-Suomi edellyttää, että kyseinen Kaavamerkinnät ja -määräykset kohta muutetaan Ruokaviraston määräyksen kaltaiseksi suojakaistojen osalta.


SL LUONNONSUOJELUALUE. sivu 5/12

Alue on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu tai rauhoitettavaksi tarkoitettu. Alueella on merkittäviä luonnonarvoja. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus (maisematyölupa). Alueella on kielletty rakennusten ja rakennelmien tekeminen, maaperän kaivaminen ja muokkaaminen, turvemaiden ojittaminen, vesistön muuttaminen sekä muut maisemaa oleellisesti muuttavat toimenpiteet, kunnes alueesta on maanomistajan hakemuksesta tai valtion toimesta muodostettu luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue.

Kaavaan on merkitty luonnonsuojelulain nojalla rahoitetut alueet ja rahoitettavaksi tarkoitetut alueet SL merkinnällä. Kaavan mukaisille rauhoitettavaksi tarkoitetuille SL alueille, jotka eivät vielä ole rauhoitettu, tulevat rajoitukset voimaan kaavan hyväksymisen jälkeen, vaikka alueen perustamisesta tai ajankohdasta ole mitään varmuutta ja siten aluetta ei voi käyttää kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla. Ellei aluetta ole perustettu aiemmin luonnonsuojelualueeksi tai yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi, tulee asiasta sopia maanomistajan kanssa, korvaukset mukaan lukien, ennen kaavaan laittamista.

 

s SUOJELTAVA ALUE. sivu 5/12

Kohde on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue. Alueella ei saa suorittaa kohteen luontoarvoja heikentäviä toimenpiteitä. Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säilyttämisedellytykset.

Kaavaselostukseen tai erilliseen liitteeseen tulee lisätä numeroituina, myös kaavakarttaan, mitä luontoarvoa heikentämiskielto koskee. Selosteessa olisi hyvä olla myös tarkempi kuvaus kohteista.

 

sm/1 MUINAISMUISTOLAIN RAUHOITTAMA KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS. sivu 5/12

Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Alueelliselle vastuumuseolle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen aluetta koskevien lupahakemusten tai maankäytön suunnitelmien ratkaisemista. Numeroindeksi merkinnän perässä viittaa kaavaselostuksen liitteenä olevan muinaisjäännösselvityksen kohdenumerointiin.

Kaavamerkinnän määräys ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on tarvittaessa varattava tilaisuus Museovirastolle lausunnon antamiseen. Numeroindeksi merkinnän perässä viittaa kaavaselostuksen liitteenä olevan muinaisjäännösselvityksen kohdenumerointiin.

 

ARVOKAS MAISEMA-ALUE. sivu 7/12

Ohjeellinen aluerajaus, jonka sisämaan puoleista rajaa voidaan tarkentaa metsätalouden toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Alueella ovat hakkuut sekä ympäristöä ja maankamaraa muuttavat toimenpiteet, kuten kaivaminen, louhiminen ja täyttäminen kiellettyjä, lukuun ottamatta rakennusluvan yhteydessä sallittuja toimia.

am-alueilla rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennusten tulee olla riittävän kaukana rannasta ja suojapuustoa tulee jättää rannan ja rakennusten väliin.

Kaavamerkintä ja -määräys ovat epäselviä. Hakkuiden kieltäminen M alueilla vastaa suojelumääräystä. Kaavamerkintä ja -määräys on maanomistajalle kohtuuton. Rajoituksen aiheuttama haitta tulee kunnan korvata. Esitämme, että kaavamerkintä ja – määräys poistetaan kokonaan tai ainakin kaavamääräyksen kaksi ensimmäistä kohtaa.

 

MAISEMAN- JA METSÄNHOITO sivu 11/12

SL, VR, MU- JA sm- alueilla tulee erityisesti ottaa huomioon alueen maisema-arvot.

Esitämme kyseisen kohdan poistamista.


SUOSITUKSET sivu 12/12

Muutoinkaan ympäristössä ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka saattaisivat aiheuttaa vaaraa luonnonarvoille.

Tällainen suositus kaavamääräyksissä on tarpeeton. Esitämme sitä poistettavaksi.