Takaisin Lausunto luonnoksesta lannoitelaiksi ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ajankohtaista

Lausunto luonnoksesta lannoitelaiksi ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

26.01.2022

LAUSUNTO 21.1.2022

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

MTK-Kaakkois-Suomi yhtyy lausunnossaan MTK:n esittämään lausuntoon ja esittää mielipiteenään lisäksi seuraavaa:

MTK-Kaakkois-Suomi pitää oikeina lain tavoitteita, joissa korostetaan korkealaatuisten lannoitevalmisteiden merkitystä maaperän puhtauden turvaamisen kannalta. Myös kiertotalouden tehostaminen on myönteinen asia. Ravinteiden käyttökelpoisuus kasveille ja vesistöjen kuormituksen vähentämien ovat hyviä tavoitteita, jotka tukevat myös suomalaisen maatalouden hyvää imagoa ja korkeaa laatua tuotannon kaikissa vaiheissa.

Lannoitevalmisteiden raaka-aineiden puhtaus on tärkeää ja siitä tulee pitää huoli. Lain tulee mahdollistaa toimivat lannoitemarkkinat ja kilpailun toimijoiden kesken. Tällä hetkellä Suomen lannoitemarkkinat ovat muutamien toimijoiden hallussa ja kilpailu ei toimi kuten muissa EU-maissa.

Lakiluonnoksen 6 § säätelee lannoitevalmisteiden sisältämän fosforin käyttöä. Fosforin määrän seuranta ja tilastointi koskevat myös viher- ja ympäristörakentamisessa käytettäviä lannoitevalmisteita. Tämä on hyvä asia, koska myös näistä aiheutuu ympäristökuormituksen riski.

Lakiluonnoksen perusteluissa on mainittu, että pykälän 1 momentin mukaan lannoitevalmisteiden ja lannan sisältämän fosforin käytön olisi perustuttava kasvin tarpeeseen maan eri fosforiluokissa. Lähtökohta on oikea, mutta kaipaa täsmennystä, jotta meille ei synny ravinteiden käytön rajoituksiin liittyvää kilpailuhaittaa muihin EU-maihin verrattuna.

Lakiluonnoksen perusteluissa todetaan, että ”nykyistä ympäristökorvauksen mukaista fosforisääntelyä on pidetty toimivana. Fosforinkäytön ympäristökorvauksen mukaisten rajoitusten siirtäminen tämän lain nojalla annettavaan asetukseen laajentaisi nämä rajoitukset koskemaan kaikkia viljelijöitä”. Nykyisen ympäristökorvauksen fosforirajojen siirtämistä sellaisenaan tulevaan asetukseen ei tule tehdä. Lannoitelainsäädännön pitää mahdollistaa nykyisten viljelykasvilajikkeiden satopotentiaalin hyödyntäminen ja korkean laadun tuottaminen fosforiluvultaan erilaisilla peltolohkoilla. Nykyiset ympäristökorvauksen fosforirajat eivät sitä kaikissa tapauksissa mahdollista. Fosforilannoitus varastoon pitää olla jatkossakin mahdollista. Erityisen tärkeää tämä on karjanlannan ja kiertolannoitteiden käytössä ja monivuotisten kasvien viljelyssä. Fosforitasaus ja karjanlantapoikkeus (15 kg/ha) tulee olla siten tulevassa laissa ja asetuksessa mukana. Lannoitelailla ei pidä lisätä kotieläintuotannon kustannuksia tai heikentää mahdollisuuksia tuottaa korkealaatuinen sato.