Takaisin Lausunto Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Ajankohtaista

Lausunto Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

24.10.2022

Lausunto 21.10.2022

MTK-Kaakkois-Suomi ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala kiittävät mahdollisuudestaan antaa lausunto Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

MTK-Kaakkois-Suomi pitää kaavan tavoitetta hyvänä ja ajankohtaisena. Kiertotalouden ja uusiutuvan energian mahdollisuuksien edistäminen, luonnon monimuotoisuuden tukeminen sekä entisen turvetuotantoalueen uudiskäytön mahdollistaminen ovat ajankohtaisia teemoja, joita tulee yhteiskunnassa edistää. Toteutuessaan aurinkovoimala tukisi osaltaan ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tutustuttuamme teimme seuraavia huomioita:

Suunnittelualue: Aktiivisessa viljelykäytössä olevalle maalle ei tulisi sijoittaa infra-rakenteita. Peltoviljely takaa ruokaturvaa, jonka roolia ei nykyhetkessä ole syytä väheksyä.

Mikäli suunnittelualueen rajaus säilyy ennallaan, tulee suunnittelussa ottaa huomioon maanomistajien toiveet ja tavoitteet maankäytölle. Tarvittaessa aluerajausta on mietittävä uudelleen. Kaavalla on toteutuessaan vaikutuksia myös suunnittelualueen ulkopuolella oleviin maa-alueisiin ja niiden omistajiin esimerkkinä siirtolinjojen sijoittelu, näiden vaikutukset tulee arvioida ja pyrkiä minimoimaan.

Kaavan vaikutukset: Alueella on maa- ja metsätaloutta ja vaikutukset alueen elinkeinojen harjoittamiseen tulee selvittää perusteellisesti. Kaavasta ja sen määräyksistä ei saa aiheutua maanomistajille kohtuutonta haittaa.

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen: On tärkeää, että kaavan vaikutusalueen maanomistajia tiedotetaan kaavan etenemisestä, sen arvioiduista vaikutuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa kaavatyöhön henkilökohtaisesti, selvästi ja mahdollisimman ymmärrettävästi.