Takaisin Kymijoen pohjoisosan rantaosayleiskaava

Ajankohtaista

Kymijoen pohjoisosan rantaosayleiskaava

03.04.2023

Lausunto 27.3.2023

MTK-Kaakkois-Suomi, MTK Metsänomistajat ja MHY-Kymenlaakso kiittävät mahdollisuudesta kommentoida Kymijoen pohjoisosan rantaosayleiskaavaluonnosta. Tehtävänämme on valvoa jäsentemme etuja ja huolehtia heidän harjoittamiensa elinkeinojen tuotantoedellytyksistä.

Rantaosayleiskaava on tarkoitettu pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämistä varten. Kaavan perusteella saa myöntää rakennusluvan kaavassa rakentamiseen osoitetuille rakennuspaikoille.

 

Kaava-asiakirjoihin tutustuttuamme lausumme seuraavaa:

Rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestäminen Kymijoen pohjoisosassa tarjoaa mahdollisuuden matkailun ja yrittäjyyden edistämiselle ja siihen liittyvien tukitoimintojen kehittämiselle alueella. Tämä on alueen maa- ja metsätalousyrityksille toiminnan monipuolistava mahdollisuus.

 

Teimme lisäksi muutamia huomioita kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä.

AM:

Alueelle voidaan muodostaa maatalouden tilakeskuksia AM-merkinnän oikealla puolella olevalla kauttaviivalla (/) erotetun luvun osoittama määrä. Alue on tarkoitettu maa-, metsä- ja kalataloutta tai niihin soveltuvia sivuelinkeinoja palvelevien asunto-, tuotanto- ja talousrakennuksien rakentamiseen.

Kommentti:

Maatilan talouskeskuksen yhteyteen on saatava rakennuspaikkoja kehittyvien tilojen mahdollisia tuotantoon liittyviä tuotantorakennuksia varten (enemmän kuin yksi rakennuspaikka).

SL-1:

Alue on luonnonsuojelulain mukaisesti tarkoitettu suojeltavaksi. Alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, maa-ainesten ottoa, ruoppausta tai muuta käsittelyä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista lupaa.

Kommentti:

Onko alueella yksityismaanomistusta? Mikäli on, onko maanomistajia tiedotettu merkinnöistä

VR/SL-1:

Kauttaviiva osoittaa alueen käyttötarkoituksen ennen ja jälkeen luonnonsuojelualueen perustamista.

Kommentti:

Onko alueella yksityismaanomistusta? Mikäli on, onko maanomistajia tiedotettu merkinnöistä?

M:

Rannanmitoitusvyöhykkeen ulkopuolella sallitaan ensisijaisesti emätilan talouskeskuksen yhteyteen yksi rakennuspaikka.

Kommentti:

Koskeeko määräys myös tuotantorakennuksia? Kehittyvien/tuotantoaan laajentavien tilojen talouskeskuksen yhteyteen on saatava mahdollisuus useampaan rakennuspaikkaan (esimerkiksi tuotantorakennus, konesuoja tms.).

MU:

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harjumuodostumien ja -maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikkojen sekä luonnontilaisten lehtojen vaalimiseen.

Kommentti:

Esitämme, että Kaavamerkinnät ja -määräykset MU-merkinnän selitykseen lisätään teksti:

Metsätalouden harjoittaminen alueella perustuu metsälakiin.