Takaisin Kymijoen keskiosa rantaosayleiskaavan ja Alakylän kyläyleiskaavan ehdotus

Ajankohtaista

Kymijoen keskiosa rantaosayleiskaavan ja Alakylän kyläyleiskaavan ehdotus

07.12.2021

LAUSUNTO 30.11.2021

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudesta antaa mielipiteensä Kymijoen rantayleiskaava, keskiosan kaavaehdotukseen.

Yleisesti haluamme todeta maankäyttö- ja rakennuslaista koskien yleiskaavan tarkoitusta ja kaavamääräyksien vaikutuksista maanomistajille:

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Mikäli kaavamääräykset aiheuttavat maanomistuksen kannalta kohtuutonta haittaa ja/tai tulonmenetyksiä, on ne luonnollisestikin korvattava maanomistajalle.

Asiakirjojen ja karttojen läpikäymisen jälkeen tuomme julki seuraavia näkökohtia:

Vaikutukset elinkeinoihin, erityisesti maa- ja metsätalouteen

Alueella on useita aktiivisessa tuotannossa olevia maatiloja, jotka kehittyessään tarvitsevat mahdollisuuden esimerkiksi tuotantorakennusten rakentamiseen / laajentamiseen. Tämä tarve on huomioitu kaavaehdotuksessa. Huomioitavaa on kuitenkin, että esimerkiksi lannanlevitys kaava-alueen pelloilla on sallittua nitraattiasetuksen mukaan. Maatilojen normaali toiminta kaava-alueen peltoalueilla saattaa aiheuttaa hajuhaittoja ajoittain.

Virkistysreitit nyt ja tulevaisuudessa

Virkistysreittien ohjaamisesta, ylläpidosta ja korvauksista tulee olla/tehdä sopimukset maanomistajien kanssa. Reittien sijoittamisessa tulee huomioida peltoalueet, joilla on voimassaoleva hanhenkarkotuslupa ja reittejä ei tule sijoittaa näille alueille. Kaavaselostuksen sivulla 27 olevan kartan reittiehdotus esimerkkinä, ko.reittimerkintä tulee poistaa kartalta.

SL-1 ja VR-1-alueet

Kaavaehdotuksessa on osoitettu useita SL-1- ja VR-1-alueita, jotka sijaitsevat yksityismailla. Kaavan laatijan tulee olla yhteydessä maanomistajiin kyseisten alueiden ja niiden mahdollisen omistusoikeuden muutossuunnitelmien osalta.

luo- alueet

Mielestämme on hyvä, että kaavaselostuksessa kaavamerkinnän todetaan olevan informatiivinen M- ja MY- alueilla. Toteamme myös, että alueilla, joissa metsälaki on voimassa, metsälain 10§ mukaiset kohteet huomioidaan jo lain mukaisesti ilman erillistä merkintääkin. Kaavamääräyksillä ei ole tarkoituksenmukaista luoda päällekkäistä ohjausta metsälainsäädännön kanssa. Kyseisellä perusteella näitä kohteita ei ole tarpeen merkitä kaavoihin.