Takaisin Lausunto Finnish Battery Chemicals Oy:n akkumateriaalituotantohankkeen (Hamina ja Kotka) -ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Ajankohtaista

Lausunto Finnish Battery Chemicals Oy:n akkumateriaalituotantohankkeen (Hamina ja Kotka) -ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

06.04.2021

Yleistä

MTK-Kaakkois-Suomi on tutustunut Finnish Battery Chemicals Oy:n, Akkumateriaalituotanto Hamina ja Kotka, -ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Yleisesti toteamme, että hankkeella on myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen, elinkeinoihin ja työllisyyteen. Hanke parhaimmillaan tulee edistämään kohti kestävämpää taloutta ja vähähiilisempää yhteiskuntaa siirtymistä.

Tavoitteeksi on syytä ottaa hyvä kokonaisuus, jossa huomioidaan hankkeen kaikki vaikutukset. Pidämme tärkeänä, että tarvittavat vaikutusten arvioinnit tehdään riittävän laajasti ennen kuin päätöksiä hankkeen etenemisestä tehdään, ja että asianosaisia tiedotetaan hankkeen etenemisestä.

Purkuputken linjaus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista. Kyseisessä asiakirjassa hankkeen vaikutuksia mm. ilmaan, vesistöön, luontoon ja asumiseen on tarkasteltu kattavasti. Tarvittavat alueet ovat asiakirjan mukaan suurimmaksi osaksi Haminan/Kotkan kaupunkien omistuksessa. Havainnekuvissa on kuvattu tehdasalueen vaikutuksia. Kuvat rajautuvat suunnitellulle tehdasalueelle eikä purkuputken sijoittumisen vaikutuksia ole asiakirjassa käsitelty. Esimerkiksi vaihtoehdossa VE1 putken linjaus on asiakirjaan sisältyvässä karttaliitteessä osoitettu kulkemaan aktiivisessa viljelyssä olevan peltoalueen halki, mutta purkuputken vaikutuksia tai mahdollista haittaa pellon käytölle ei asiakirjassa ole selvitetty. Putken sijoittamisen vaikutuksista on hyvä tehdä vaikutusarvio ennen sijoituspäätösten tekemistä. Avoimia kysymyksiä ovat mm. putken sijoittamisen vaikutukset maahan, sen rakenteeseen ja laatuun, vesitalouteen ja muihin ominaisuuksiin sekä viljelykasveihin, sadon määrään ja laatuun. Minkälaisia muutoksia hankkeesta voi kohdistua infraan? Aiheuttaako rakentamisvaihe tai myöhempi käyttö tai hankkeen mahdollinen laajentuminen ylimääräisiä kustannuksia / tulonmenetyksiä maanomistajille tai metsätaloudelle? Mikäli aiheutuu, miten ne todennetaan, ja kuka tai mikä taho vastaa mahdollisista korvauksista?

Purkuveden lasku

Suunnitelmien mukaan purkuvesi lasketaan mereen. On huomioitava riittävän laajasti ja kattavasti vesistöjen ja eliöstöjen kannalta mahdollisten haitallisten aineiden vaikutukset ja hankkeen prosesseihin liittyvät toimintahäiriöriskit, myös hankkeen mahdollisesti laajentuessa, sekä osoitettava varautumissuunnitelmat. Uuden merenhoitosuunnitelman tavoitteena on pintavesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2027 mennessä. Purkuveden johtaminen mereen ei saa olla ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

Kouvolassa 31.3.2021

Tuula Dahlman                                                                          Eeva Saarikorpi

Toiminnanjohtaja                                                                       Kenttäpäällikkö