Takaisin Lausunto Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Ajankohtaista

Lausunto Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

04.09.2023

Lausunto 31.8.2023

MTK-Kaakkois-Suomi, MTK Metsänomistajat ja MHY Etelä-Karjala kiittävät mahdollisuudesta antaa lausunto vireillä olevasta osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Suunnitelman tavoitteena on uusiutuvan energian tuotannon edistäminen ja entisen turvetuotantoalueen uudiskäytön mahdollistaminen, hyviä tavoitteita kumpikin. Tavoitteeksi on kirjattu myös voimala-alueen ulkopuolelle jäävän kaava-alueen maa- ja metsätalouskäytön mahdollistaminen.

Suunnitelmaan tutustuttuamme teimme seuraavia havaintoja ja heräsi muutamia kysymyksiä:

 • On esitetty, että tuotantoalue on vaihtoehdoissa joko 1540 ha tai 1260 ha ja alasta on 30 % eli noin 400–500 ha tarve paneeleille. Kaavoitettava alue on vieläkin suurempi, 1840 ha. Maankäyttömuodon muutoksen tulee olla vain tarvittavan laajuinen ja kaikki ympäröivä alue tulee säilyttää metsä-/maatalouskäytössä ilman rajoituksia.
  • Mihin tarvitaan esitetyn laajuinen tuotanto ja kaava-alue?
 • Millaisia vaikutuksia voimala-alueen ulkopuolinen kaava-alue saattaa aiheuttaa maa- ja metsätalouden harjoittamiselle? Onko tähän jo olemassa vaikutusten arviointia?
  • Maa- ja metsätalouden harjoittamiselle ei tule kaavassa asettaa rajoitteita.
  • YVA-ohjelmassa hankealueen todetaan olevan pääsääntöisesti runsaspuustoista hyväkasvuista talousmetsää. Vaikutuksia tulee arvioida laajasti, myös taloudellisia, maa- ja metsätalouden osalta, myös yksityisille maanomistajille.
  • Lisäksi teiden käyttö maa- ja metsätalouden tarpeisiin tulee turvata.
 • Maankäyttömuodon muuttuessa metsästä tuotantoalueeksi, tulee laajan tuotantoalueen vaikutuksia arvioida hiilensidontaan.
 • Jos hankealueella on tonttivarantoa tai vakituista- ja loma-asutusta, niin vaikutukset niiden arvoon tulee arvioida.
 • Vaikutuksia tulee arvioida myös mahdolliselle uudisrakentamiselle.
  • Uudisrakentamista tuotantoalueen ulkopuolella ei tule rajoittaa.
 • Hankkeen vesistö- ja pohjavesivaikutuksia tulee arvioida ja esittää miten niitä ehkäistään.
 • Kaavan vaikutusten arvioinnin osa-alueisiin on syytä lisätä myös vaikutukset eläinten liikkumiseen alueella ja vaikutukset metsästyksen harjoittamiseen.
  • Laaja yhtenäinen tuotantoalueen vaatima maa-alue voi heikentää metsästysseurojen mahdollisuutta metsästykselle supistamalla tai pirstomalla seurojen metsästysaluetta.
 • Hankealueen sähkönsiirtolinjojen maa-alueiden maanomistajat ovat epäoikeudenmukaisessa asemassa, kun maat todennäköisesti hankitaan lunastustoimituksen kautta mitättömään hintaan. Kaupunki voisi edistää tasapuolista kohtelua suosittelemalla hanketoimijalle kaava-alueen sekä ulkopuolisten maanomistajille parempaa korvausta, etenkin yksityisille maanomistajille, esim. Keuruun mallin mukaisesti.
 • Kaava-alueen maanomistajia ja vuokralaisia (ilmeisesti myös Lappeenrannan ulkopuolella asuvia) tiedotetaan kirjeitse OAS:n nähtävillä olosta, tämä on hyvä asia.
 • Kaava-alueen maanomistajia, jotka asuvat Lappeenrannan kaupungin ulkopuolella, tiedotetaan kirjeitse kaavaehdotuksen nähtävillä olosta aikanaan, tähän tiedotukseen on syytä lisätä kaikki maanomistajat ja vuokralaiset kuten OAS:n kohdalla luvataan toimia.
 • YVA-ohjelmasta ja kaavaprosessista mahdollisesti järjestetään yleisötilaisuuksia kaavaprosessin edetessä. Niihin on kutsut laitettava henkilökohtaisesti kaikille kaava-alueen maanomistajille.

Maanomistajan aseman huomioiminen jo suunnittelun alkuvaiheessa on tulevan yhteistyön edellytys. Mikäli kaavan vaikutuksista aiheutuu haittoja maanomistajille ja heidän elinkeinonharjoittamiselleen, kuuluu näistä menetyksistä maksaa täysimääräinen korvaus.