Takaisin Lausunto Huuhansuon ja Suurisuon YVA-ohjelmasta

Ajankohtaista

Lausunto Huuhansuon ja Suurisuon YVA-ohjelmasta

04.09.2023

Lausunto 31.8.2023

MTK-Kaakkois-Suomi, MTK Metsänomistajat ja MHY Etelä-Karjala kiittävät mahdollisuudesta antaa lausunto YVA-ohjelmasta.

YVA-ohjelmaan tutustuttuamme teimme seuraavia havaintoja ja heräsi muutamia kysymyksiä:

 • On esitetty, että vaihtoehtoisesti tuotantoalue on 1260 tai 1540 ha. Jos ohjelmassa kerrotun mukaisesti 30 % eli n. 400–500 ha on paneelien tarvitsema ala, niin onko hankealue ja kaavoitettava alue ylimitoitettu? Maankäyttömuodon muutoksen tulee olla vain tarvittavan laajuinen ja kaikki ympäröivä alue tulee säilyttää metsä-/maatalouskäytössä ilman rajoituksia.
 • YVA-ohjelman mukaan hanke toteutetaan 40 vuoden maanvuokarasopimuksilla. Julkisuudessa on kuitenkin esitetty, että hankkeessa olisi optio seuraavalle 40 vuodelle. Onko tämä YVA-ohjelmassa riittävästi huomioitu?
 • YVA-ohjelmassa hankealueen todetaan olevan pääsääntöisesti runsaspuustoista hyväkasvuista talousmetsää. Maankäyttömuodon muuttuessa metsästä tuotantoalueeksi tulee laajan tuotantoalueen vaikutuksia arvioida hiilensidontaan.
 • Vaikutuksia tulee arvioida maa- ja metsätalouden osalta laajasti, myös taloudelliset vaikutukset, ja myös yksityisille maanomistajille.
 • Vaikutusten arviointia on tehtävä uudisrakentamiselle. Jos hankealueella on tonttivarantoa tai vakituista- ja loma-asutusta, niin vaikutukset niiden käyttöön ja arvoon tulee arvioida.
 • Lisäksi teiden käyttö maa- ja metsätalouden tarpeisiin tulee selvittää ja turvata.
 • Hankkeen vesistö- ja pohjavesivaikutuksia tulee arvioida ja esittää miten niitä ehkäistään. Ojitetulla suoalueella rakenteiden vaatiman maa- ja turvealueiden kaivamisen ja valumavesien kasvamisen myötä kuormitus voi ohjautua ojaverkoston kautta lähialueen vesistöihin heikentäen entisestään niiden tilaa.
 • Kaavan vaikutusten arvioinnin osa-alueisiin on syytä lisätä myös vaikutukset eläinten liikkumiseen alueella ja vaikutukset metsästyksen harjoittamiseen. Laaja yhtenäinen tuotantoalueen vaatima maa-alue voi heikentää metsästysseurojen mahdollisuutta metsästykselle supistamalla ja pirstomalla seurojen metsästysaluetta ja osin kieltämällä se kokonaan.
 • Hankealueen ulkopuolisten siirtolinjojen osalta tulisi arvioida myös maakaapeloinnin vaihtoehto, esim. teiden varteen, koska matka on vain 2 km. Samalla säästettäisiin metsäalueita metsätalouskäyttöön.
 • Hankealueen sähkönsiirtolinjojen maa-alueiden maanomistajat ovat epäoikeudenmukaisessa asemassa, kun maat todennäköisesti hankitaan lunastustoimituksen kautta mitättömään hintaan. Tasapuolista kohtelua voisi edistää maksamalla hankealueen ulkopuolisille maanomistajille parempaa korvausta, etenkin yksityisille maanomistajille.
 • Tuotantoalueiden purkamiseen ja entisöintiin tulee kiinnittää erityistä huomiota toiminnan loppumisen jälkeen.
 • YVA-ohjelmasta ja kaavaprosessista järjestetään yleisötilaisuus. Siihen on kutsut laitettava henkilökohtaisesti kaikille kaava-alueen maanomistajille.

Maanomistajan aseman huomioiminen jo suunnittelun alkuvaiheessa on tulevan yhteistyön edellytys. Mikäli kaavan vaikutuksista aiheutuu haittoja maanomistajille ja heidän elinkeinonharjoittamiselleen, kuuluu näistä menetyksistä maksaa täysimääräinen korvaus.