Takaisin Lausunto Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueista

Ajankohtaista

Lausunto Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueista

01.09.2021

LAUSUNTO 31.8.2021

Lappeenrannan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset KASELY/340/2020

Taipalsaaren pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset KASELY/344/2020

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

Yhteisenä lausuntonamme toteamme pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten muutoksesta seuraavaa

Lausunnonantajat toteavat, että puhdas talousvesi on kaikkien eduksi ja onkin tärkeää, että siitä huolehditaan kaikessa toiminnassa. Pohjavesialueista huolehtiminen kuuluu normaaliin maa- ja metsätalouteen. Onkin tärkeää, että tiedämme mahdollisimman tarkasti tutkittuun tietoon perustuen käyttöön soveltuvat pohjavesialueet ja niiden rajat. Rajausten, luokitusten ja käyttötarpeiden lisäksi on syytä huomioida pohjavesialueiden muut vaikutukset elinkeinotoiminnalle.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uudet luokitus- ja rajausperusteet:

”Pohjavesialueet rajataan geologisina kokonaisuuksina saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella luokkiin 1, 2, 1E, 2E tai E.

 1-luokkaan kuuluvat alueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä, ja joiden vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä yli 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

 2-luokkaan kuuluvat muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat alueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuvat 1- luokan mukaiseen käyttöön.

Uutena tarkistuksen yhteydessä on otettu mukaan luokitukseen muun lainsäädännön nojalla suojellut, suoraan pohjavedestä riippuvaiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, merkittävät pintavesi- ja maaekosysteemit, joiden perusteella pohjavesialue saa lisämerkinnän E. ”

Yleisesti muutoksista

Pohjavesialueita on yhdistetty ja vanhoja jo poistettuja IV-luokan pohjavesialueita on nostettu joko 1E, 2 tai 2E-luokkaan. Luottaen siihen, että IV-luokan alueet ovat aikanaan poistettaessa luokiteltu oikein, on näiden alueiden käyttöä suunniteltu siltä pohjalta. Nyt tehtävät muutokset voivat aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia alueen toimijoille ja maanomistajille.

Tiedottaminen / kuuleminen

Kuulemismenettelyn avoimuus on erittäin tärkeää, koska se näyttää olevan ainoa tapa asianosaisten vaikuttaa, kun päätöksistä ei voi valittaa. Ennen luokituksen ja rajausmuutosten aloitusta olisi ollut syytä lähestyä kaikkia pohjavesialueiden maanomistajia, jotta he olisivat voineet jo prosessin aikana käydä keskusteluja tarvittavilta osin ELY-keskuksen kanssa. Tämä koskee etenkin vanhojen IV-luokan pohjavesialueen maanomistajia, joille vaikutukset ovat suurimmat. Olisikin hyvä järjestää maanomistajille esim. Teams tms. tilaisuus, jossa pohjavesiluokituksen ja rajausten perusteista kerrotaan ja maanomistajat voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitä.

E-luokassa tarkennettavaa

Osalla E-luokan kohteista on todettu myös ihmistoiminnan vaikutuksia olevan vielä olemassa ja vesien virtauksissa erilaisia pohja- ja pintavesivaikutuksia. Luonnontilan kuvausten perusteella tällaisia kohteita olisivat LAP 001, LAP 007, LAP 008, LAP 11, TAI 001, TAi 004, TAi 010. Kohteilla, joilla on ihmistoiminnan vaikutuksia, on syytä vielä tarkentaa, täyttävätkö ne E-luokan metsälain ja vesilain vaatimukset.

Yksityiskohtaisemmin luokka ja rajausmuutoksista

Lappeenranta

Ukonhauta 0517302 laajentaminen kattamaan Kurkikangas 0517304, Arposenniemi 0517308 ja Lapinsuo 0517311 pohjavesialueet à Ukonhauta 0517302, 1E-luokka

”I-luokan pohjavesialue on muutettu luokkaan 1E lain 1299/2004 mukaisesti. Ukonhaudan (0517302) ja aiemmin luokituksesta poistetut Kurkikankaan (0517304), Arposenniemen (0517308) ja Lapinsuon (0517311) pohjavesialueet ovat samaa geologista muodostumaa, eikä pohjavesialueiden välisille rajoille ole hydrogeologista perustetta.”

Veden laadun kerrotaan olevan pääsääntöisesti hyvä, mutta pitoisuuksia mm. kloridista on todettu.

Joutsenonkangas 0517351 A ja B pohjavesialueiden yhdistäminen ja pohjavesialueen laajentaminen kattamaan Pykälämäki 0517306 pohjavesialueenà Joutsenonkangas 0517351, 1E-luokka

”Torjunta-ainepitoisuudet ylittävät paikoin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Muukko-Ilottula alueella pohjavedessä on havaittu korkeita, talousveden laatuvaatimuksen ylittäviä pitoisuuksia liuottimia (tetrakloorieteeni maks. 1500 µg/l). Pohjaveden kloridipitoisuus on VT6:n läheisyydessä paikoin koholla (maks.120 mg/l) ylittäen ympäristönlaatunormin. Pohjavedessä on havaittu myös paikoin kohonneita raskasmetallipitoisuuksia (Co, Cu, Cr Pb, Ni, Zn) teollisuus-, ampumarata- ja kaatopaikka-alueilla sekä kohonneita ammoniumpitoisuuksia kaatopaikka-alueella. Pohjavesialue on vesienhoidossa nimetty riskialueeksi ja pohjavesialueen tila on luokiteltu huonoksi.”

Alla oleva koskee molempia edellä mainittuja pohjavesialueiden yhdistämisiä:

  • Pohjavesialueiden yhteydestä toisiinsa ei ole kerrottu perustuuko se millaisiin tutkimuksiin ja mittauksiin. Pelkän kertomuksen perusteella ei voi päätellä, että asia on näin.
  • Koska molemmissa pohjavesialueissa pohjavesialueeseen on yhdistetty aiemmin poistettuja IVluokan pohjavesialueita ja niistä tulee IV-luokan sijaan IE-luokan pohjavesialueita ja vaikutukset maanomistajille voivat olla merkittävästi vaativammat, tulee yhdistämisen perustua mitattuun tietoon.
  • Molemmissa tapauksissa on todettu olevan myös jonkinasteisia veden laatuongelmia.
  • Koska kyseisestä luokittelusta maanomistaja ei voi valittaa mihinkään ja mahdolliset vaikutukset maanomistajille ovat vaikeasti ennakoitavia, tulee maanomistajan oikeusturvan ja omaisuuden käytön vuoksi selvittää mihin yhdistäminen ja IVluokan nosto takaisin perustuvat. Ennen näiden selvittämistä ja maanomistajien tiedottamista ja mahdollista uutta kuulemista ei yhdistämistä tule tehdä.

IV-luokan pohjavesialueiden luokkamuutokset

Seuraavat alueet ovat nostettu IV-luokasta takaisin luokiteltuihin pohjavesialueisiin.

Ränninkorpi 0540508, muutos 2E-luokkaan

Selkäharju 0540509, muutos 2E-luokkaan

Huosiaharju 0540552, muutos 2-luokkaan

Vuolteenkangas 0597805, muutos 2-luokkaan

 Lakiakangas 0597806, muutos 2E-luokkaan

  • Luokkamuutokseen johtaneet perusteet tulee selvittää. Koska kyseisestä luokittelusta maanomistaja ei voi valittaa mihinkään ja mahdolliset vaikutukset maanomistajille ovat merkittävämpiä ja vaikeasti ennakoitavia, tulee maanomistajan oikeusturvan ja omaisuuden käytön osalta selvittää perustuuko vedenmäärän antoisuus ja laatu riittäviin mittauksiin täyttämään vedenottoon soveltuvuuden rajan?
  • Ennen näiden selvittämistä ja maanomistajien tiedottamista ja mahdollista uutta kuulemista ei luokkamuutosta tule tehdä.

 

Taipalsaari

Pönniälänkangas 0583112 laajentaminen kattamaan Saimaanrannan lomakylä 0583111 ja Halkosupankangas 0583153 pohjavesialueet à Pönniälänkangas 0583112, 1E-luokka

”Pohjavesialueella on tehty geologinen rakenneselvitys, jonka raportti löytyy osoitteesta http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/34_2014.pdf (kopioi linkki uuteen selain ikkunaan).”

  • Ampumaradankankaan selvityksessä olevan kartan mukaan mittauslinjoja ei ole ulotettu nyt liitettäville pohjavesialueille. Epäselväksi jää, ovatko alueet yhteydessä toisiinsa.

 

Iso Vitsai 0583130 ja Hietasaari 0583137

Alueet ovat pieniä saaria. Alueiden poistamista pohjavesialueista tulisi harkita.

 

IV-luokan pohjavesialueiden luokkamuutokset

Seuraavat alueet ovat nostettu IV-luokasta takaisin luokiteltuihin pohjavesialueisiin.

Sysikangas 0583119, muutos 2E-luokkaan

Valkjärven tasanne 0583120, muutos 2-luokkaan

  • Luokkamuutokseen johtaneet perusteet tulee selvittää. Koska kyseisestä luokittelusta maanomistaja ei voi valittaa mihinkään ja mahdolliset vaikutukset maanomistajille ovat merkittävämpiä ja vaikeasti ennakoitavia, tulee maanomistajan oikeusturvan ja omaisuuden käytön osalta selvittää perustuuko vedenmäärän antoisuus ja laatu riittäviin mittauksiin täyttämään vedenottoon soveltuvuuden rajan?
  • Ennen näiden selvittämistä ja maanomistajien tiedottamista ja mahdollista uutta kuulemista ei luokkamuutosta tule tehdä.

 

Tuula Dahlman, toiminnanjohtaja, MTK-Kaakkois-Suomi

Hannu Ripatti, kenttäpäällikkö, MTK metsälinja/Kaakkois-Suomi