Takaisin Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, täydentävä kuuleminen

Ajankohtaista

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, täydentävä kuuleminen

18.12.2020

MTK-Kaakkois-Suomen lausunto

Yleisiä huomioita
Maisema-alueiden avulla halutaan tukea suomalaisen maaseudun elinvoimaisuutta, sillä
kulttuurihistoriallisesti arvokas maisema perustuu edelleen jatkuviin alkutuotannon elinkeinoihin.
MTK-Kaakkois-Suomi pitää tavoitetta kannatettavana. Suomalainen maaseutu on muuttunut viime
vuosikymmeninä elinkeinorakenteeltaan yhä monimuotoisemmaksi kokonaisuudeksi, joka on
tiiviissä vuorovaikutussuhteessa paitsi lähimpien kaupunkialueiden myös laajempien tuotannon,
liikkumisen, asumisen ja kulutuksen verkostojen kanssa. Maisema-alueet voivat osaltaan auttaa
maaseutua sopeutumaan jatkuviin muutoksiin tukemalla ekologisesti, maisemallisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. MTK-Kaakkois-Suomi esittää, että edellä mainittuihin lisätään taloudellisesti kestävä kehitys. Mikäli maaseudulla ei ole mahdollista toimia ja kehittyä taloudellisesti kestävällä tavalla, elinvoimaisuus hiipuu, elinkeinot loppuvat ja maaseutu autioituu.


Uudet alueet Kaakkois-Suomessa
Uusina alueina päivitysinventointiin ehdotetaan Verlan ja Suur-Selänpään kulttuurimaisemaa
Kouvolassa. Alueet sijaitsevat kahden valtakunnallisesti merkittävän matkailukohteen (Verla ja
Repoveden kansallispuisto) vaikutusalueella. Verla ja Selänpää eivät ole suorassa maisemallisessa
yhteydessä toisiinsa, niitä yhdistää historiallinen toiminnallinen sidos. MTK-Kaakkois-Suomi esittää, että alue tulee rajata Selänpäässä päättymään rautatieaseman välittömään läheisyyteen sisältäen vanhat kulttuurillisesti aseman yhteyteen kuuluneet rakennukset ja rautatieläisten asutukseen kuuluvat talot Tiiliruukissa.


Muinoin Verlan tehdasalueen tavaratoimitukset on kuljetettu paikallistietä Selänpään asemalle. Enää tätä toimintaa ei ole, vaan tiestölle painetta aiheuttaa mm. kasvanut matkailu. Selänpään alueella teillä numerot 368, 369 ja 3682 on myös nykyaikaiseen maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvää tavaraliikennettä. Teiden rakentamisessa ja peruskorjauksessa tulee voida huomioida alueen käytön kehitys, kasvaneet ajoneuvokoot ja akselipainot sekä tiestön turvallisuus. Uusia vaatimuksia tulee myös muilta tahoilta, esimerkiksi ratahallinnolta, joka vaati tasoristeyksien sulkemista ja uuden radanylitys- tai alituspaikan rakentamista. Tämä lisää oleellisesti painetta kylän tieverkon kehittämiselle. MTK-Kaakkois-Suomi toteaa, että suunnitellulla maisema-alueella ei saa olla mahdollisille uusille tielinjauksille tai teiden perusparannuksille sellaisia rajoittavia vaikutuksia, joista aiheutuu haittaa maa- ja metsätalouden harjoittajille tai muille maaseutuyrittäjille.

Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen arvoihin haitallisesti vaikuttava alueidenkäyttö tulee
pyrkiä kaavoituksessa sijoittamaan maisema-alueen ulkopuolelle ja sellaiselle etäisyydelle, että
maiseman arvot voidaan turvata. Kysymme, kuka tai mikä taho määrittelee haitallisesti vaikuttavan
alueidenkäytön ja miten määritellään etäisyys maisema-alueesta? Esimerkiksi tuulivoimalat tai maa-aineksen otto? MTK-Kaakkois-Suomi pitää tärkeänä, että myös uudet, nykyaikaiset maankäyttötavat ovat mahdollisia maisema-alueella.


Rakennuslupia myönnettäessä rakennusvalvontaviranomaisen tulee ottaa huomioon MRL:n
säännös, jonka mukaan rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä
täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Kysymmekin, kuka tai mikä taho määrittelee
kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset?


Yleiskaavoihin voidaan ottaa toimenpiderajoituksia eli maisematyöluvan hakuvelvoite mm. puiden
kaatoon eli metsän hakkuuseen valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.
Toimenpiderajoituksen ottamisesta yleiskaavaan päättää kaavoittaja eli kunta. Mikäli tällainen
toimenpiderajoitus otetaan kaavaan, merkitsee se maisematyöluvan hakuvelvoitetta.
Maisematyöluvan edellytyksistä säädetään MRL:n 140 §:ssä, jonka mukaan maisematyölupa on
myönnettävä, jollei toimenpide muun muassa turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.
Maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.


Toteamme, että MRL muuttui vuonna 2017 siten, että metsänkäsittelylle ei voida enää asettaa
maisematyölupaa M-alkuisille alueille, joita useimmat maisema-alueet ovat.

Kouvolassa 18.12.2020
Tuula Dahlman toiminnanjohtaja, Eeva Saarikorpi kenttäpäällikkö