Takaisin Muistutus, Hatin aurinkovoimalaitos alueet A, B, C, D

Ajankohtaista

Muistutus, Hatin aurinkovoimalaitos alueet A, B, C, D

16.02.2024

16.2.2024

MTK-Kaakkois-Suomi ja MHY Kymenlaakso kiittävät mahdollisuudestaan antaa kommentit koskien Kouvola, Hatti aurinkovoimalan suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemusta. Kommentit koskevat yhteisesti kaikkia suunnittelualueen osia (A, B, C, D).

Asiakirjoihin tutustuttuamme toteamme huomioinamme seuraavaa:

Hulevesien hallinnassa tulee tarkasti huomioida vaikutukset ympäröiviin peltoihin ja metsiin.
Miten estetään veden nouseminen ympäröiville pelloille ja metsiin?

Hankealue sijaitsee valkoposkihanhien ja tundrahanhien (Anser albifrons, läpimuuttaja) syksyn
päämuuttoreitillä sekä tundrahanhien ja metsähanhien (Anser fabalis, VU) kevään päämuuttoreitillä. Valkoposkihanhet voivat laiduntaa pelloilta erilaisia kasveja ravinnokseen. Myös tundrahanhi ja metsähanhi saattavat muuttoaikoina etsiä ravintoa pelloilta.

Hankkeen toteuttamisesta huolimatta lähiseudulla sijaitsee kuitenkin edelleen laajoja peltoalueita. Hanhiparvet etsivät uudet ruokailukohteet ja ohjautuvat lähiympäristön aktiiviviljelyksessä oleville pelloille, voimala-alueen perustaminen ei ole ratkaisu hanhiongelmaan, mutta vaikuttaa asiaan.

Paneelikentten ja niitä mahdollisesti ympäröivän puuston väliin jätetään suojavyöhyke, jolta puusto on poistettu.
Kuuluuko vuokrasopimukseen / suunnittelualueeseen riittävästi suojavyöhykealaa?

Hiililaskelma:
Voimalan elinkaaren eri vaiheiden päästöissä ei ole huomioitu maankäytön muutoksesta aiheutuneita päästöjä.
Hiililaskelmissa on syytä ottaa huomioon myös alueelta hakattavan puuston ja peltoviljelyn loppumisesta aiheutuvat päästöt.

Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin ja ekologisiin yhteyksiin:
Hankealueen C-osa sijoittuu hyvin lähelle siniviheryhteystarvemerkintää, mutta välttämällä yksittäisten puiden poistoa tien ja peltojen laidoilta sini-viheryhteystarvemerkinnän läheisyydessä haitallisten vaikutusten muodostuminen voidaan kokonaan estää.

Siniviheryhteystarvemerkinnän läheisyydessä sijaitsevalle pelto- ja metsämaalle ei tule asettaa käytön rajoituksia eikä erityistä ohjausta.

Antti Arminen
Toiminnanjohtaja, MTK-Kaakkois-Suomi

Panu Pettinen
Johtaja, MHY Kymenlaakso