Takaisin Palaute Kymenlaaksoon perusteilla olevista luonnonsuojelualueista

Ajankohtaista

Palaute Kymenlaaksoon perusteilla olevista luonnonsuojelualueista

14.01.2021

MTK-Kaakkois-Suomi, Mhy Kymenlaakso, Mhy Kaakko ja MTK metsälinja/Kaakkois-Suomi kokosivat yhteisen palautteen Kymenlaaksoon perusteilla olevista luonnonsuojelualueista

Kuva: Roosa Heikura
Kuva: Roosa Heikura

Kiitämme käydystä keskustelusta ja mahdollisuudesta tuoda maanomistajien näkemyksiä alueiden perustamiseen liittyen. Käytyyn keskusteluun viitaten esitämme, että asetusluonnoksissa huomioidaan maanomistajien esittämiä alueiden käytön kannalta tarpeellisia käyttömahdollisuuksia sekä siten vältetään ja estetään omaisuudelle syntyviä vahinkoja ja tuhoja.


Luonnonsuojelualueeksi muodostamisesta huolimatta, pidämme tärkeänä, että alueilla voidaan myös jatkossa harjoittaa mahdollisimman laajasti metsästystä. Luonnonsuojelulain 17 a §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää metsästyksen sallimisesta muulla luonnonsuojelualueella, jos metsästys ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai aiheuta haittaa alueen muulle käytölle, esim. virkistyskäyttö ja metsästys ovat yhteensovitettavissa. Katsomme, että säännöksessä mainitut edellytykset metsästyksen sallimiselle ovat olemassa ja että metsästyksen jatkaminen on monista syistä välttämätöntä.


Pidämme tärkeänä sitä, että kaikenlainen metsästys, niin villisian, hirvieläinten, vieras- ja haittalajien pyynti, kuten valkohäntäpeuran, kauriin, supikoiran, minkin, ketun yms., kuin tarpeen mukaan myös muiden liian runsaslukuisten tai vahingollisten lajien vähentäminen sallitaan kaikilla valtioneuvoston asetuksella perustettavilla luonnonsuojelualueilla.

 

  • Hirvieläinten (hirvi, valkohäntäpeura, kauris) kannansäätelyä metsästämällä tulee jatkossakin sallia entiseen tapaan. Kannan säätely on metsä- ja maataloustuhojen sekä liikennevahinkojen ja vakavien liikenneonnettomuuksien välttämiseksi ensiarvoisen tärkeää.
  • Villisian metsästys tulee sallia kaikilla luonnonsuojelualueilla. Riskiä, että villisikojen mukana kulkeutuu afrikkalaista sikaruttoa, tulee estää mahdollisimman tehokkaasti. Taloudelliset menetykset olisivat valtavat.


Pidämme tärkeänä myös sitä, että hirvenajo, vieras- ja haittalajien pyynti sekä tarpeen mukaan myös muiden liian runsaslukuisten tai vahingollisten lajien, kuten villisian, hirvieläinten, supikoiran, minkin, ketun jne., vähentäminen sallitaan Metsähallituksen luvalla kaikilla ympäristöministeriön asetuksella perustettavilla luonnonsuojelualueilla.

  • Näitä alle 100 ha:n kokoisia alueita on Kymenlaaksossa lähes 90 % kappalemäärästä. Vaikka alueet ovat osin pieniä, voivat ne haitata ja pahimmillaan katkaista tai estää laajemminkin metsästysmahdollisuuksia, jos niillä ei sallita minkäänlaista metsästykseen liittyvää toimintaa. Lisäksi riski maatalous- ja metsätuhoihin sekä liikennevahinkoihin kasvaa.

Luonnonsuojelualueilla oleva puusto on hoitamattomuutensa vuoksi usein herkemmin altis erilaisille tuhoille, myrskyt, hyönteiset jne. Näiltä alueilta hyönteistuho voi levitä naapuritilojen metsiin. Lisäksi mahdolliset ennallistamistoimet luonnonsuojelualueiksi perustettavilla alueilla eivät saa aiheuttaa naapuritiloille hyönteistuho- tai muita haittoja eikä soiden ennallistamisessa veden pidättäminen suoalueella saa aiheuttaa vettymishaittoja naapuritiloille. Hyönteistuhot naapuritiloille on korvattava lain mukaisesti. Suoalueiden ennallistamistapauksissa on aina oltava etukäteen yhteydessä naapuritilojen omistajiin ja sovittava menettelytavoista, jotta mahdolliset vaikutukset voidaan arvioida ja kuinka mahdolliset haitat korvataan.

  • Luonnonsuojelualueiden puustoista ja ennallistettavalla alueella kaadettavista elävistä puista, jotka jäävät sinne aiheutuu hyönteistuhoriski naapurimetsiin. Etenkin riski kuusikoiden tuhoihin kasvaa kirjapainajapopulaation kasvun myötä. Ilmaston muutoksen aiheuttama lämpötilan nousu vielä kiihdyttää tätä riskiä. Tuhoriskiä tulee ennaltaehkäistä riskipuita poistamalla ja ehkäisevänä toimenpiteenä ennallistettavalta alueelta kaadettava puusto tulee poistaa metsästä ja teiden varsilta.

Perustettavilla luonnonsuojelualueilla olevan tiestön, rakennusten ja välttämättömien ojien käyttö ja kunnossapito tulee sallia ja olemassa olevat muut oikeudet säilyttää. Mahdollisista muutoksista on sovittava erikseen ja mahdollisesti korvattava.


Kouvolassa 8.1.2021
Palautteen antajien puolesta
Hannu Ripatti
Kenttäpäällikkö
MTK metsälinja/Kaakkois-Suomi