Takaisin Lausunto Taipalsaaren kunnan Kirkonkylän, Saimaanharjun ja Ketveleen osayleiskaavan luonnosvaiheesta

Ajankohtaista

Lausunto Taipalsaaren kunnan Kirkonkylän, Saimaanharjun ja Ketveleen osayleiskaavan luonnosvaiheesta

01.09.2021

Lausunto 27.8.2021

MTK-Kaakkois-Suomi, MTK Metsälinja sekä Mhy Etelä-Karjala ovat yhdessä jättäneet lausunnon koskien Taipalsaaren kunnan Kirkonkylän, Saimaanharjun ja Ketveleen osayleiskaavan luonnosvaihetta.

Kuva: Anna Lehtinen
Kuva: Anna Lehtinen

Yleistä

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto vireillä olevasta osayleiskaavasta. Haluamme korostaa seuraavia kirjauksia maankäyttö- ja rakennuslaista koskien yleiskaavan tarkoitusta:

  • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.
  • Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa

Pyydämme, että MTK-Kaakkois-Suomi ja metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala alueen merkittävinä maa- ja metsätalouden toimijana lisätään jatkossa listaan, joilta lausuntoja pyydetään.

Seuraavassa yksityiskohtaisia huomioitamme Kirkonkylän, Saimaanharjun ja Ketveleen osayleiskaavan luonnosvaiheesta: Esitämme kolmesta kaavamääräyksestä seuraavien lauseiden poistamista.

Kaavamerkintä M1:

’Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella on voimassa MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Alueen rakennusoikeus on siirretty maanomistajakohtaisesti saman maanomistusyksikön rakentamiseen tarkoitetuille alueille. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen MRL:n 73.2 §:n mukaisesti. ’

Esitämme, että seuraava lause poistetaan kaavamääräyksestä: ’Alueen rakennusoikeus on siirretty maanomistajakohtaisesti saman maanomistusyksikön rakentamiseen tarkoitetuille alueille.’

Kaavamerkintä MU-1:

 ’Alueen rantavyöhykkeellä on MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Alueen rakennusoikeus on siirretty maanomistajakohtaisesti saman maanomistusyksikön rakentamiseen tarkoitetuille alueille. Alueen rantavyöhykkeellä sallitaan kaavassa osoitettu yleistä ulkoilua, retkeilyä ja kalastusmatkailua palveleva rakentaminen. ’

Esitämme, että seuraava lause poistetaan kaavamääräyksestä: ’Alueen rakennusoikeus on siirretty maanomistajakohtaisesti saman maanomistusyksikön rakentamiseen tarkoitetuille alueille.’

Kaavamerkintä VR:

 ’Alueen rantavyöhykkeellä on MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Alueen rakennusoikeus on siirretty maanomistajakohtaisesti saman maanomistusyksikön rakentamiseen tarkoitetuille alueille. Alue varataan pääasiassa yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön sekä siihen liittyville rakenteille ja vähäisille rakennuksille. ’

Esitämme, että kaavamääräyksestä poistetaan seuraava lause: ’Alueen rakennusoikeus on siirretty maanomistajakohtaisesti saman maanomistusyksikön rakentamiseen tarkoitetuille alueille.’

Perustelu: Kaikissa kolmessa kaavamerkinnässä, joiden lauseita olemme esittäneet poistettaviksi, viitataan emätilatarkastelun käyttöön rantamitoituksessa. Huomautamme, että kyseinen periaate mielestämme on ongelmallinen kaavoitukseen siten, että alueen rakennusoikeus mitoitetaan saman maanomistusyksikön mukaisesti, eikä yksilöllisesti maanomistajan edut huomioiden. Emätilatarkasteluperiaate saattaa olla pikemminkin rakentamisen rajoittamisen keino kuin maanomistajien tasapuolisuuden ohjenuora. Tämä voi asettaa maanomistajat epätasa-arvoiseen asemaan esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, jolloin saattaa olla tarvetta uudelle maatilarakennukselle elinkeinotoimintaa laajentaessa. Tällöin voidaan vedota emätilaperiaatteen rajojen ylimenoon ko. tilalla.

Kaavamerkintä luo: Kaavamerkinnällä on kaavaan merkitty mm. metsälain 10§:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Esitämme, että kaavassa metsävaltaisiksi osoitetuilta alueilta (M-alkuiset) poistetaan luo-merkintöjä, koska kaavamääräyksillä ei ole tarkoituksenmukaista luoda päällekkäistä ohjausta metsälainsäädännön kanssa. Tällaisia kohteita ovat mm. luontoselvityksen kohteista lk6, lk9, lk12 osittain ja lk13.

Perustelu: Yleiskaavan metsävaltaisilla alueilla on voimassa metsälaki. Metsälain 10§ kohteet huomioidaan metsätaloudessa metsälain perusteella eikä niille siten ole erillistä tarvetta kaavamerkinnälle. Kaavaselostuksessa on myös mainittu, että kohteet ovat kaavaan merkitty varsinaista luontoarvoa laajempina alueina. Kaavamerkinnällä ei tule laajentaa metsälain kohteita. Kohteiden lain vaatimusten mukaisuuden määrittelee Suomen metsäkeskus metsälakia valvovana viranomaisena.

Kaavamerkinnät AP ja AP-res:

Jauhialan kylän eteläpuolen ja Kuivaketveleen AP alue sekä KTY alue ja lisäksi Hauhianrannantien ja Puikkarintien pohjoispuolelle osoitetut AP ja AP-res alueet sijoittuvat karttatarkastelun perusteella metsäisille alueille. Sikäli, kun ne sijaitsevat yksityisten maanomistajien mailla eivätkä ole jo asemakaavoitetuilla alueilla, olisikin alueiden käytöstä hyvä käydä keskustelut maanomistajien kanssa heidän tavoitteistaan alueiden käytöstä ja ottaa ne huomioon. Etenkin AP-reservialueen kaavan mukainen toteuttaminen voi olla hyvinkin kaukana tulevaisuudessa.