Takaisin Kunnallinen eläinlääkäritilanne huolestuttaa – lisäpanostusta ja päätöksiä siitä tarvitaan pikaisesti

Ajankohtaista

Kunnallinen eläinlääkäritilanne huolestuttaa – lisäpanostusta ja päätöksiä siitä tarvitaan pikaisesti

06.06.2023

Tiedote 5.6.2023

MTK-Kaakkois-Suomi teki yhdessä muiden alueellisten MTK-liittojen kanssa kyselyn kunnallisten eläinlääkäripalveluiden toimivuudesta kotieläintilan näkökulmasta. Kysely lähetettiin MTK-Kaakkois-Suomen jäseninä oleville kotieläintiloille toiminta-alueella (Haminan kaupungin ympäristöpalvelut, Kouvolan kaupunki, Imatran seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi).

Tuloksista ilmenee, että eläinlääkärien toimintaan ja ammattitaitoon ollaan suurelta osin tyytyväisiä. Lappeenrannan ja Kouvolan alueilla lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta totesi, ettei eläinlääkärin toiminnassa ole ollut huomautettavaa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vastaavasti Haminan ja Imatran alueilla tyytyväisyys oli kyselyyn vastanneiden mukaan hieman alhaisempaa.

Sen sijaan kunnallisten eläinlääkäripalveluiden saatavuuteen ja eläinlääkärien määrään oltiin tyytymättömiä. Vastauksissa kannettiin huolta siitä, että omassa kotikunnassa ei välttämättä ole kunnallista eläinlääkäripalvelua ja apua on yritettävä saada kauempaa. Pitkät etäisyydet huolestuttavat. Eläinlääkärin saamisen tilalle todettiin kestävän liian kauan, mikä pahimmassa tapauksessa voi johtaa siihen, että eläin menetetään.

Myös vapaissa vastauksissa tuli esille eläinlääkärien riittämätön määrä tarpeeseen nähden: avoinna olevia virkoja jää täyttämättä eikä sijaisia saada. Vastaajat kiinnittivät huomiota eläinlääkäripulan aiheuttamaan työkuormaan ja kiireeseen sekä eläinlääkärien jaksamiseen. Vastauksissa ilmeni myös huoli siitä, ehtivätkö eläinlääkärit hankkia riittävästi täydentävää koulutusta tarpeen mukaan.

Vastauksissa nousi esille ehdotus, voisiko apua tilanteeseen jatkossa tuoda etävastaanotto tai -klinikka. Koulutuksen saaneena tilan oma väki voisi - eläinlääkärin valvonnassa - hoitaa joitain selkeitä tapauksia, kuten esimerkiksi kuumeisen utaretulehduksen lääkinnän. Tämä säästäisi eläinlääkäriresursseja. 

Vastaukset ovat hyvin linjassa sen kanssa, millaista palautetta meille MTK-Kaakkois-Suomen liittoonkin on tullut, toteaa puheenjohtaja Matti Seitsonen. Eläinlääkäreiden toiminnasta sinänsä ei juuri tule palautetta, vaan osaamiseen ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Sen sijaan iso kysymys on resurssien riittämättömyys ja sen myötä esimerkiksi avun saamisen hitaus. Liiallinen kuormitus voi johtaa uupumiseen, mikä myös huolestuttaa kotieläintilallisia.

MTK-Kaakkois-Suomi on huolissaan alueen eläinlääkäripulasta. MTK-Kaakkois-Suomen johtokunta otti kesäkokouksessaan kantaa tilanteeseen. Peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkärinavun tulee jo lain perusteella olla saatavilla palveluiden käyttäjien kannalta kohtuullisessa ajassa. Lain mukaisten tehtävien hoitamista varten kunnassa on oltava tarpeellinen määrä kunnaneläinlääkärin virkoja. Kyse on laajemmassa mittakaavassa ruokaturvasta ja huoltovarmuudesta. Koko elintarviketalouden laatuketju perustuu tilan tuottamaan laatuun.

MTK-Kaakkois-Suomi vetoaa päättäjiin ja hallitusneuvottelijoihin: nyt tarvitaan pikaisesti lisäpanostusta eläinlääkäriresursseihin. Riittävästä eläinlääkärikoulutuksesta jatkossa on huolehdittava ja päätöksiä tarvitaan nopeasti.


Kunnallisten eläinlääkärien osaaminen ja ammattitaito saavat kotieläintilallisilta kiitosta – isot päivystysalueet ei