Takaisin Lisää määrärahoja teiden ylläpitoon Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueille

Ajankohtaista

Lisää määrärahoja teiden ylläpitoon Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueille

09.09.2021

MTK-Kaakkois-Suomen tiedote 9.9.2021

MTK-Kaakkois-Suomi teetti jäsenilleen kyselyn valtion alemman asteisen tieverkon kesäkunnossapidosta. Kyselyyn vastasi heinä-elokuun aikana 80 maa- ja metsätalous- sekä maaseutuyrittäjää.

Kuva: Antti Yli-Perttala
Kuva: Antti Yli-Perttala

Kyselyssä todettiin, että kesällä teiden rakenne on yleisesti huonommassa kunnossa kuin talvella, koska talviolosuhteissa pakkanen ja routa pitävät tiet tasaisempana. Kesällä tien kuntoon vaikuttaa tien lanauksen ajankohta. Kun teitä lanataan liian kuivina, tieosuuksille muodostuu ns. ”nimismiehen kiharoita”. Noin 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että alemman tieverkon kunto on huono tai erittäin huono, ja 40 % vastaajista piti kuntoa tyydyttävänä. 

Yksityiskohtaisemmat tulokset tässä koosteessa. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

• Tieverkon kesäkunnossapidon suurimmat ongelmat liittyvät lanaukseen sekä tienvarsien niiton puutteellisuuteen.

• Suurimpina syinä kesäkunnossapidon ongelmiin mainittiin määrärahojen puute ja tien käsittelyn ajankohta. Lisäksi työn laadunvalvonta koettiin puutteelliseksi.

• Vastaajat nimesivät Etelä-Karjalassa 20 ja Kymenlaaksossa 30 tieosuutta huonosti hoidetuiksi. Tärkeää olisikin selvittää, miten asiat tehdään paremmin maakuntien muilla tieosuuksilla kuin näillä kyselyssämme nimetyillä teillä.

Kyselyn tuloksia verrattiin helmi-maaliskuussa 2021 tekemäämme talvitiekyselyyn. Kyselyjen vastauksissa on havaittavissa yhtäläisyyksiä ja seuraussuhteita. Molemmissa kyselyissä nousee jollakin tapaa esille työn vääränlainen aloittamisajankohta: talvella auraus aloitetaan liian myöhään, jolloin polanteet ovat ehtineet muodostua. Kesällä puolestaan tiet lanataan liian aikaisin tien kuivuuteen nähden, jolloin tien epätasaisuus on alituinen ongelma. Molemmissa tehdyissä kyselyissä tyrmätään tien kunnossapidossa käytetyt traktorit ja tien muokkaukseen kaivataan kipeästi takaisin tiekarhuja.

MTK-Kaakkois-Suomen puheenjohtaja Matti Seitsonen ottaa kantaa tiekyselyssä ilmenevään määrärahojen puutteisiin siten, että ”määrärahojen puute näkyy teiden kunnossa sekä kesä- että talvikunnossapidon osalta. Vaikka kesä 2021 on ollut tienhoidollisesti helppo, teiden hoito on silti ollut jokseenkin riittämätöntä ja parannettavaa olisi”, Seitsonen toteaa

Tieosuuksien kunnossapitoon ja niiden laatuun on kiinnitettävä jatkossa entistä enemmän huomiota, sillä maaseudullakin tarvitaan hyvät tiet. Hyvä tieosuuksien kunnossapito edistää myös liikenneturvallisuutta, jolloin voidaan vähentää mm. riistan aiheuttamia kolareita. Tiestön yleiskuntoon vaikuttaa myös kesä- ja talvikunnossapidon keskinäinen riippuvuus. Heikko kesäkunnossapito heijastuu talveen.

Tieverkoston hyvä kunto ja toimivat väylät ovat maaseudun asukkaiden, yrittäjien, mökkiläisten, matkailijoiden ja etätyöntekijöiden oikeus. Ne ovat edellytys koko Kaakkois-Suomen elinvoimaisuuden kehittämiselle.

Lisätietoja:

MTK-Kaakkois-Suomi,

Toiminnanjohtaja Tuula Dahlman

tuula.dahlman@mtk.fi

puh. +35840 8474277