Takaisin Lausunto VT 12 parantaminen välillä Uusikylä-Tillola, Lahti ja Iitti.

Ajankohtaista

Lausunto VT 12 parantaminen välillä Uusikylä-Tillola, Lahti ja Iitti.

21.06.2021

Kuva: Tuula Dahlman
Kuva: Tuula Dahlman

MTK-Kaakkois-Suomi on tutustunut valtatie 12 tiesuunnitelmavaiheen parantamissuunnitelmaan tieosuudella Uusikylä -Tillola, Lahti ja Iitti ja kiittää mahdollisuudesta lausua.

Yleisesti toteamme, että hankkeella on myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen, liikenneturvallisuuteen sekä työmatkaliikenteeseen. Hankkeen ensisijaisia tavoitteita on parantaa liikenteen palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta. Valtatien 12 yhteysväli Lahti-Kouvola on tärkeä osa Suomen maanteiden pääväyläverkkoa ja se palvelee itä-länsisuuntaista liikennettä elinkeinoelämän kuljetuksille.

Tavoitteeksi on syytä ottaa hyvä kokonaisuus, jossa huomioidaan hankkeen kaikki vaikutukset. Pidämme tärkeänä, että tarvittavat vaikutusten arvioinnit tehdään riittävän laajasti ennen kuin päätöksiä hankkeen etenemisestä tehdään, ja että asianosaisia tiedotetaan hankkeen etenemisestä.

Tiesuunnitelman vaikutusarvioinnit

Tiesuunnitelmaselostuksessa mainitaan vaikutukset varsin seikkaperäisesti. Vaikutuksia on arvioitu moninaisesti mm. luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön; vesistön käyttöön sekä pinta-ja pohjavesiin; maa-ainesvaroihin; maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin; ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Vaikutukset maa- ja metsätalouden harjoittajiin ja maaseutuyrittäjien elinkeinoihin

Suunnitelmasta puuttuu vaikutusarvioinnit maa- ja metsätalouteen. Ne pitää tehdä ja lisätä suunnitelmaan. Niiden perusteella voidaan arvioida ja ottaa huomioon asianmukaiset korvaukset niissä tapauksissa, joissa maa- ja metsätalouden harjoittajille, maaseutuyrittäjille tai maanomistajille aiheutuu taloudellisia menetyksiä.

Esimerkiksi kappaleessa, jossa esitetään vaikutuksia maisemallisiin arvoihin ja kulttuuriympäristölle, todetaan seuraavaa: ”Suunnittelualueen maisemakuva on vaihteleva käsittäen laajoja viljelymaisemia sekä metsäalueita. Suunnittelualue sijaitsee eteläisellä viljelyseudulla, jonka tyypillisimpiä piirteitä ovat runsaat, tyypillisesti savikoilla sijaitsevat viljelyalueet vaihtelevassa maastossa.” Tiesuunnitelmaselostuksessa arvioidaan siis hanketta mm. maisemallisen arvon kautta, mutta arviointi maa- ja metsätalouteen tai maaseutuyrittäjien elinkeinoihin ja sen myötä kokonaisliiketoiminnan vaikutuksiin puuttuu.

Asiakirjan karttaliitteiden ja tiesuunnitelmaselostuksen mukaan tielinjaus on osoitettu kulkemaan aktiivisessa viljelyssä olevien peltoalueiden halki, mutta tielinjauksen vaikutuksia maatalousyrittäjille ei asiakirjassa ole lainkaan selvitetty. Tielinjauksen vaikutukset mainituille peltolohkoille on syytä selvittää tai vaihtoehtoisesti selvittää toinen linjaus tieosuuksille. Mikäli edellä mainittu toimenpide ei onnistu, maanomistajien kuuluu saada menetetystä maasta ja elinkeinonharjoittamiselle aiheutuvista menetyksistä käypä korvaus.

Suunnitelmassa todetaan, että ”olevaa metsää säilytetään mahdollisimman paljon ja tarvittaessa täydennetään metsityksin”. Suunnitelmassa pitää mielestämme osoittaa, mikä taho ja miten vastaa tästä aiheutuneesta haitasta ja mahdollisista taloudellisista menetyksistä sekä lisäkustannuksista elinkeinonharjoittajille ja maanomistajille. Lisäksi tiehankkeessa tulee huomioida metsätalous siten, että rakennettaviin korvaaviin yhteyksiin tiloille tulee rakentaa teille myös puutavara-autoille asianmukaiset ja riittävät kääntöpaikat.

Tiesuunnitelmaselostuksessa mainitaan, että ”valtatien parantamisen välittömät ja suorat vaikutukset ovat luonteeltaan paikallisia. Kiinteistötasolla suurimmat vaikutukset aiheutuivat uuteen sijaintiin rakennettavasta tiestä. Maankäyttö on pääosin maa- ja metsätaloutta.” Niin ikään mainitaan seuraavaa: ”Valtatien kohdissa, joissa linjaus siirtyy uuteen maastoon, maankäyttö on pääosin maa- ja metsätaloutta.” Kuten edellä todettiin, maa- ja metsätalous pitää huomioida suunnitelmassa paremmin elinkeinoharjoittajien näkökulmasta ml. taloudelliset vaikutukset. Tämä koskee myös rakentamisen aikaisia vaikutuksia.

Kouvolassa 18.6.2021

Tuula Dahlman                          Antti Yli-Perttala                                Hannu Ripatti

Toiminnanjohtaja                       Kenttäpäällikkö                                   Kenttäpäällikkö

MTK-Kaakkois-Suomi                MTK-Kaakkois-Suomi                          MTK Metsälinja